آپارتمان 2خوابه واقع در بهارستان استان تهران

6139000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982987100020
شماره آگهی:
140091460000615838
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

بسمه تعالي

مزايده فروش اموال غیر منقول نوبت دوم

شماره پرونده 980590

با استناد به پرونده كلاسه980590 شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان كه به موجب نيابت شماره 97418مورخ 1398/02/31 دادیار شعبه چهارم دایره نظارت بر زندان و عطف به نامه 139705801206000496مورخ 1397/05/20 حوزه ثبت ملك بهارستان با عنايت به ضمانت آقاي یوسف محمدزاده دودران ، از محكوم عليه و با توجه به عدم حضور محكوم در موعد مقرر و عدم تسليم وي از جانب وثيقه گذار و صدور دستور ضبط وثيقه وفق ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري دستور مزايده ملك مورد وثيقه صادر شده است كه مزايده مورخ 1400/11/11 ساعت 10 الي 11 صبح در محل مزايده به نشاني شهرستان بهارستان گلستان فلكه دوم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان دفتر شعبه دوم اجراي كيفري برگزار ميگردد.

مشخصات ملک و سند :

1)به شماره 7963 فرعی از 138 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 4927 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی واقع در حوزه ثبت ملک بهارستان استان تهران به مساحت 62/64 مترمربع و پارکینگ بمساحت 00/11 مترمربع بمالکیت یوسف محمدزاده دودران با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 074368 سری الف سال 96 ثبت گردیده است و حدود اربعه بشرح ذیل می باشد :

شمالا: دیواریست بطول 83/9 متر به درز انقطاع مورد تفکیک ماوراء قطعه 28 تفکیکی قرار دارد

شرقا: در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن جنوبی است اول دیواریست بطول 64/2 متر به محوطه مشاعی دوم دیواریست بطول 14/2 متر به آسانسور سوم دیواریست بطول 22/1 متر به آسانسور چهارم دیواریست بطول 35/0 متر به راه پله مشاعی پنجم درب و دیوار است بطول 99/3 متر به راه پله مشاعی

جنوبا: دیواریست بطول 34/7 متر به به درز انقطاع مورد تفکیک ماوراء قطعه 26 تفکیکی قرار دارد

غربا: درب و دیوار و پنجره است بطول 85/7 متر به حیاط مشاعی

2) طبق بازدید بعمل آمده ، اپارتمان مورد نظر دارای مشخصات ساختمانی و تاسیساتی بشرح ذیل است :

آپارتمان موصوف جزئی از یک ساختمان 6 طبقه واقع در طبقه همکف واقع شده و مشتمل بر دو خواب ، نشیمن ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام بوده که خواب و نشیمن دارای کف سرامیک ، دیوار ها گچ سفید ، آشپزخانه دارای کف سرامیک ، دیوار کاشی ، سرویس بهداشتی و حمام دارای کف سرامیک و دیوار کاشی است دربها و پنجره های چوبی و فلزی ،سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبی ، دارای کنتور آب مشترک، کنتور برق و گاز مجزا بوده و نمای خارجی ملک موصوف سنگ می باشد.

نظریه کارشناسی:

با توجه به مشخصات ذکر شده و بر اساس اسناد و مدارک ابرازی از قبیل مساحت ، قدمت ، کیفیت اعیانی ،دسترسی ، موقعیت ، شرایط بازار و غیره ، صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات ، دیون احتمالی و نداشتن منعی برای نقل و انتقال با متعلقات و منضمات ،

-ارزش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 7963/138 رابمبلغ 6،139،000،000 ریال معادل ششصد و سیزده میلیون و نهصد هزار تومان تمام تعیین و اعلام میدارد.

لذا مورخ 1400/11/11 ساعت 10 الي 11 صبح از طريق مزايده در آدرس فوق الذكر واقع در شعبه 2اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان6 دانگ مشاع از ملك فوق به فروش ميرسد.

شرايط مزايده:

متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 5روز قبل از تاريخ برگزاري مزايده در ساعت اداري در اجراي احكام كيفري حاضر تا ضمن هماهنگي از ملك بازديد بعمل آورند. عليهذا افرادي كه مايل به شركت در مزايده ميباشند در صورت تمايل به خريد ملك تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ ده درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده ي دادگستري شهرستان بهارستان به شماره 2171299029002 بانک ملي کد 2358 بنام سپرده دادگستري شهرستان بهارستان با شناسه پرداخت 14002867577 نزد بانك ملي دادگستري واريز و فيش آن را ضميمه درخواست نموده و يا في المجلس پرداخت نموده و قبل از ساعت مزايده در پاكت در بسته تحويل اين واحد اجراي احكام نموده و رسيد آن را دريافت دارند. مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و كسي كه بالاترين پيشنهاد را در جلسه مزايده ارائه دهد برنده مزايده محسوب خواهد شد ضمنا حضور متقاضيان در جلسه ي مزايده بلامانع ميباشد.

طبق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني ده درصد پيشنهادي نقدا از برنده ي مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ي ثمن را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شده در صندوق دولت ضبط خواهد شد.

به پيشنهاداتي كه مبهم، مشروط و بر خلاف شرايط آگهي بوده و همچنين پس از وقت مقرر( ساعت 10 الي 11 صبح) ارائه شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز مزايده باز و قرائت خواهد شد. برنده ي مزايده شخصي است كه بالاترين قيمت را در جلسه پيشنهاد دهد.

داديار واحد اجراي احكام شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان – ولي اله حيدرنژاد

استان تهران -تهران – بلوار آيت ا… سعيدي (جاده تهران به ساوه ) ـ شهرستان بهارستان ـ شهرگلستان ـ فلكه دوم ( ميدان سعدي ) ـ بلواركاج – تلفن:56320008 كدپستي:3759153637

استان تهران -تهران – بلوار آيت ا… سعيدي (جاده تهران به ساوه ) ـ شهرستان بهارستان ـ شهرگلستان ـ فلكه دوم ( ميدان سعدي ) ـ بلواركاج – تلفن:56320008 كدپستي:3759153637
داديار واحد اجراي احكام شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان – ولي اله حيدرنژاد

استان تهران -تهران – بلوار آيت ا… سعيدي (جاده تهران به ساوه ) ـ شهرستان بهارستان ـ شهرگلستان ـ فلكه دوم ( ميدان سعدي ) ـ بلواركاج – تلفن:56320008 كدپستي:3759153637

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/11 ساعت 10 الي 11