آپارتمان 153 متر 3 خوابه واقع در داودیه شمیران بخش 11

97000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000049823
شماره آگهی:
140068460000526046
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000459/ج و برابر دادنامه صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم له خانم فرزانه تسبیحی با وکالت خانم هانیه حسین زاده و علیه سمیه و شهلا و جمیله و زبیده و سعیده و فاطمه و اعظم و کریم و مریم همگی حیدرائی به خواسته دستور فروش ملک مشاع که حسب در خواست وکیل محکوم له پلاک ثبتی 4462 فرعی از 3104 اصلی واقع در تهران به نشانی تهران خ شریعتی خ میر داماد نرسیده به میدان محسنی پلاک 34 که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و براورد گردیده است و پس از ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض باقی مانده است به شرح ذیل توصیف اجمالی گردیده .

1 – تصویر استعلام اداره ثبت و اسناد کشور به شماره 140085601026007525 مورخ 1400/03/19مبنی بر اینکه سند مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول ( ریف اول صورتمجلس تفکیکی ) به مساحت 210/64 متر مربع به شماره 4462/3104 مفروز از 3777 فرعی از اصلی مذکور واقع در داودیه شمیران بخش 11 تهران ذیل ثبت 131675 صفحه 365 دفتر 515 به نام سکینه قدرت به شماره چایی 625569 ثبت و صادر شده است سپس برابر گواهی حصر وراثت 1394/11/22– 9401019 شعبه 60 شورای حل اختلاف تهران فوت نموده و وراث وی عبارت از مریم ، سعیده ، فاطمه ، زبیده ، جمیله ، اعظم ، سمیه ، شهلا ، جعفر و کریم شهرت همگی حیدارائی ( فرزندان ) و غلامرضا حیدارئی ( همسر متوفی ) می باشند متعاقباً برابر گواهی حصر وراثت 96/3/17– 96099711100139 شعبه 61 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف شهر تهران فوت نموده وراث وی فرزندان ورثه خانم سکینه قدرت می باشند سپس مقدار یک دانگ مشاع از شش دانگ بموجب سند انتقال اجرایی 22065 – 98/5/28دفترخانه 1130 تهران از طرف شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 ونک تهران به قائم مقامی از جعفر حیدرائی به خانم فرزانه تسبیحی انتقال یافته است و نهایتاً اسناد مالکیت شش دانگ پلاک فوق به شرح ذیل صادر شده است 1 – فرزانه تسبیحی ( یک دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 929690 2 – جمیله حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934831 3 – سعیده حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934839 4 – مریم حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934838 5 – شهلا حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934832 6 – سمیه حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934839 7 – اعظم حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934835 8 – زبیده حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934837 9 – کریم حیدرائی ( یک دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934834 10 – فاطمه حیدرائی ( 5 دهم دانگ مشاع از شش دانگ ) به شماره چاپی 934833 ثبت گردیده است.

2 – تصویر دادنامه به شماره 9609971011100139-96/3/17 شعبه 61 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف شهر تهران بر اینکه ورثه شادروان غلامرضا حیدرائی عبارتند از مریم ، سعیده ، فاطمه ، زبیده ، جمیله ، اعظم ، سمیه ، شهلا ، جعفر و کریم شهرت همگی حیدرائی فرزندان متوفی

3 – تصویر گواهی حصر وراثت شماره 9401019- 94/11/22شعبه 60 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران مبنی بر اینکه ورثه شادروان سکینه قدرت عبارتند از مریم ، سعیده ، فاطمه ، زبیده ، جمیله ، اعظم ، سمیه ، شهلا ، جعفر و کریم شهرت همگی حیدرائی فرزندان متوفی و غلامرضا حیدرائی همسر متوفی

4 – تصویر سند مالکیت به شماره ملک 4462/3104 شماره ثبت 131675 دفتر 365 صفحه 515 بخش 11 تهران به مشخصات شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول ردیف اول تفکیکی به مساحت 64/210 متر مربع به شماره 4462/3104 مفروز از 3777 فرعی از اصلی مذکور واقع در داودیه شمیران بخش 11 تهران

5 – تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی 929690 به مشخصات یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان ( وضعیت خاص طلق ) به شماره 4462/3104 قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 3777 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک قلهک تهران به مساحت 210/64 متر مربع واقع در طبقه یک قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن

6 – تصویر سند قطعی غیرمنقول انتقال اجرایی مورخ 98/5/28فی مابین :

مورد معامله : 1 سهم از 6 سهم آپارتمان پلاک 4462/3104

7 – تصویر گواهی پایانکار آپارتمانی مورخ 72/5/31 در خصوص پلاک ثبتی 4462/3104 قطعه 1 : مساحت زمین طبق سند 360 متر مربع ، مساحت زمین پس از اصلاحی 234 متر مربع ، 153 متر مربع مسکونی ، 15 متر مربع انباری و تأسیسات ، 14 متر مربع راه پله ، مساحت زیربنا 182 متر مربع مشخصات ملک :از ملک مورد نظر بازدید به عمل آورده ساختمان ملک موصوف جنوبی ، حدود 47 سال ساخت با نمای ترکیبی ، درب و پنجره فلزی ، دارای اعیانی 4 طبقه ، اسکلت فلزی ، فاقد آسانسور ، آپارتمان مورد تعرفه واقع در طبقه همکف ( چهار پله پایینتر از همکف ) ، شامل سالن ، کف سرامیک ، 3 اتاق خواب ، آشپزخانه با کابینت ام دی اف ، سرویس بهداشتی و حمام ، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش گاز و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشند.

لازم به ذکر است آپارتمان مورد تعرفه دارای کف غیر هم سطح ( اتاق خواب و سالن دارای اختلاف سطح به صورت 2 پله نسبت به هم می باشند ) و با توجه به اختلاف سطح آپارتمان موصوف با کف پیاده رو ، نور شمالی آن کم و بوسیله نیم پنجره تأمین می گردد.

نظریه کارشناسی :با توجه به موقعیت و متعلقات ملک و ملاحظات جمیع معاملات روز ، بدون لحاظ بدهی ها و دیون محتمله و موارد حقوقی و ثبتی مرتبت و عدم مشکل قانونی و شرعی جهت انتقال ، ارزش شش دانگ ملک موصوف به پلاک 4462/3104 که براساس گواهی پایانکار آپارتمانی مورخ 72/5/31 دارای 153 متر مربع مسکونی بوده و در مجموع به مبلغ 97/000/000/000 ريال ( نود و هفت میلیارد ریال ) ارزیابی می گردد.شش دانگ پلاک ثبتی 4462 فرعی از 3104 اصلی و مفروز از 3777 فرعی از اصلی مذکور ) وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز یکشنبه راس ساعت 9/30 مورخ 1400/11/10 در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که با لاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/ن

دادورزشعبه اول اجرا احکام مدنی شهید صدر تهران – نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 9/30 مورخ 1400/11/10