آپارتمان واقع در صدرا فاز 2

3000000000

توضیحات

9909980703900963

140012460000253929
شعبه اول اجراي احكام خانواده شيراز ( اجراي احكام چهارم سابق)

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0000034 دادورزی 1 اجرای احکام خانواده شیراز محکوم له سیده زهره صالحی نژاد تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه  آقای محمد رضا کرمی  که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ 100سکه تمام بهار آزادی  ریال بابت محکوم به  از طریق مزایده وانتشار در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضائیه  را نموده به همین سبب در روز دوشنبه 1400/11/04  از ساعت 10  الی 11 صبح  درمحل اجرای احکام خانواده دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می تواننددر مدت  پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود  بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ  300میلیون تومان به میزان 3 دانگ یک آپارتمان به مشخصات ذیل  می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهــای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید . در صورت عدم پرداخت مــابقی امــوال سپرده تودیعی پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهــد شد . این آگهی نوبت  اول  می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشد .3دانگ  آپارتمان فاقد سند واقع در صدرا فاز 2انتهای بلوار بوستان مجتمع سلحشوران یک بلوک شماره 1طبقه هم کف واحد شماره 104کدپستی 65986-71994در طبقه هم کف دارای امتیاز آب برق گازواسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک دیوارهای آن سفید کاری و نقاشی کف آشپزخانه وسرویس ها سرامیک و بدنه آن کاشی کف بقیه واحد موزاییک نما آجری نرده پله ها فلزی و محوطه آسفالت است این آپارتمان دارای آسانسور پارکینگ و انباری ندارد ومساحت تقریبی زیربنای مفید آن 73متر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/04  از ساعت 10  الی 11 صبح