آپارتمان واقع در ساوجبلاغ شهرجديد هشتگرد فاز 7 بلوار سرزمين روبروي مسجد شهرک وليعصر(عج) بلوک d8 طبقه 4

210000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980215100642
شماره آگهی:
140001460000153050
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني (خانواده) دادگستري شهرستان ساوجبلاغ
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

درپرونده کلاسه 0000493 به موجب نيابت اعطايي از شعبه اول اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران به شماره 140068990040620391 مورخه 1400/07/20 محکوم عليه آقاي نعمت اله نوروزي فرزند رستم بگ به پرداخت 50 قطعه سکه تمام بهار آزادي در حق محکوم لها خانم نوشين ولائي شجاع محکوم گرديده است.نظر به اين که مشاراليه پس از ابلاغ اجرائيه ظرف مهلت قانوني از پرداخت محکوم به امتناع نموده است حسب تقاضاي محکوم لها/وکيل وي ملک محکوم عليه به مشخصات ذيل توقيف و کارشناس پس از ارزيابي ارزش کلي آن را چنين اعلام نموده است :

ملک تعرفه شده آپارتماني است واقع در ساوجبلاغ شهرجديد هشتگرد فاز 7 بلوار سرزمين روبروي مسجد شهرک وليعصر(عج) بلوک d8 طبقه 4 واحد شمالشرقي که با توجه به جميع جهات در ارزيابي و بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهي به بانکها و ساير مراجع به مبلغ 210/000/000 تومان به مبلغ دو ميليارد و يکصد ميليون ريال برآورد و ارزيابي گرديده است و توجها به اين که نظريه کارشناسي به طرفين پرونده ابلاغ و اعتراضي به آن نشده و محکوم لها /وکيل وي تقاضاي مزايده و فروش مال توقيفي را نموده عليهذا ملک مذکور به ميزان طلب از طريق واحد اجراي احکام مدني دادگستري هشتگرد وبه صورت مزايده حضوري در محل شعبه دوم اجراي احکام مدني هشتگرد در مورخه 1400/11/18 ساعت 10 صبح الي 11 صبح به فروش مي رسد ، كسانيكه مايل به شركت در مزايده و خريد مي باشند مي توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزايده ملک آگهي شده را ملاحظه و سپس در تاريخ و ساعت مقرر در محل مزايده حاضر و شركت نمايند . مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين پيشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزايده موظف است 10% قيمت خريد را نقدا” در جلسه مزايده پرداخت توديع و الباقي آن را ظرف مهلت قانوني به حساب سپرده واريز وقبض آن را ارائه نمايد چنانچه خريدار به هر علتي قادر به پرداخت مبلغ مذکور نباشد 10% واريزي پس از کسر هزينه هاي اجرايي ومزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مدير شعبه دوم اجراي احكام مدني (خانواده) دادگستري هشتگرد-ارمندپيشه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 ساعت 10 صبح الي 11 صبح