آپارتمان واقع در زغفرانیه، خیابان ماکویی پور شمالی، پلاک 62، مجتمع مسکونی کوهستان، بلوک شرقی

85000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980001200460
شماره آگهی:
140068460000526237
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000690 له آقای نظرعلی صفاری با نماینده حقوقی آقای حسام عباس خواه و وکالت آقای احمدعلی حسنی فرد علیه آقای رضا طلائی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/882/430/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 144/121/500 ریال و جمع کل با نیم عشر 3/026/551/500 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 67/314 (3141 و 3142 فرعی قدیم) متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، زغفرانیه، خیابان ماکویی پور شمالی، پلاک 62، مجتمع مسکونی کوهستان، بلوک شرقی ؛ طبقه همکف، آپارتمان جنوب شرقی می باشد. موضوع مورد کارشناسی آپارتمانی است واقع در مجتمع مسکونی شمالاً به پلاک؛ شرقاً به گذر، چنوباً به پلاک وغرباً به پلاک محصور است. طبق استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 140085601056021942 مورخ 1400/05/24 آپارتمان مزبور به مساحت 105/61 متر مربع در بخش جنوب شرقی طبقه همکف مجتمع واقع بوده وبه انضمام یک باب انباری قطعه شماره 14 تفکیکی به مساحت 7/60 متر مربع است، در هر دو مرحله مراجعه جهت بازدید از ملک مورد تعرفه، محکوم علیه حضور نداشته و سرایدار مجتمع نیز از ورود ممانعت به عمل آورد. لذا طبق دستور قاضی به تاریخ 1400/07/14 ضمن بررسی و تحقیق محلی، ارزیابی حاضر تهیه گردیده است.قدمت مجتمع قابل بیش از 25 سال ارزیابی می گردد.با عنایت به جمیع جهات عوامل موثر، موقعیت ملک کاربری و فارغ از اثبات اصالت اسناد و مدارک ابرازی و احتمال هرگونه مغایرت مربوط به حدود ثبتی ملک و اثبات هر گونه مالکیت و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی و بدهی به اشخاص حقیقی، حقوقی و ادارات و ارگان های دولتی و غیردولتی بطوری که نقل و انتقال آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های دولتی و غیر آن هیچگونه منع قانونی نداشته باشد، در خصوص قیمت شش دانگ آپارتمان موصوف به مساحت 105/61 متر مربع ، مبلغ 85/000/000/000ریال (معادل هشتاد میلیارد و پانصد میلیون تومان) ارزیابی و اعلام نظر می گردد. مزایده در تاریخ روز 1400/11/10 از ساعت9:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 از ساعت9:00 الی 10:00