آپارتمان واقع در خیابان صدف-کوچه شهید حاتمی-مجتمع آپارتمانی سایه-طبقه سوم

18000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988546200981
شماره آگهی:
140028460000112672
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت اول

مورد مزایده :یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در خیابان صدف

در پرونده کلاسه 0000111 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 12محاکم دادگستری همدان –شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری همدان

محکوم له :علی محمد مهدوی تبار -یوسف مامرانی قهرمان

محکوم علیه:سعید بخشی

محکوم به :حدود پرداخت مبالغ مندرج در اجراییه ها بابت اصل خواسته و سایر هزینه های مندرج در اجراییه در حق محکوم لهما ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –خیابان صدف-کوچه شهید حاتمی-مجتمع آپارتمانی سایه-طبقه سوم

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف ملک نموده است

مشخصات ملک:

احتراما در اجراي قرار صادره جهت پرونده كلاسه شماره 0000104 ، موضوع درخواست ارزيابي و قيمت گذاري يك دستگاه آپارتمان مسكوني ، واقع در همدان ، خيابان صدف ، كوچه شهيد حاتمي ، مجتمع آپارتماني سايه ، طبقه سوم ، به استحضار مي رساند اينجانب كارشناس منتخب ، در معيت خواهان ها ، ضمن مراجعه و بازديد محل ، بشرح ذيل گزارش كارشناسي خود را بحضور تقديم مي نمايم : پيرو ابلاغ دستور كارشناسي و با عنايت به بازديد محل ، مشاهده گرديد كه محل معرفي شده مربوط به يك دستگاه آپارتمان مسكوني در طبقه سوم يك مجتمع آپارتماني 5/5 طبقه ، 5 واحدي ( هر طبقه بصورت يك واحد ) مي باشد . خواهان ها و وكيل محترم آنها اعلام نمودند كه در حال حاضر واحد معرفي شده فاقد سند تفكيكي و صورتمجلس تفكيكي مي باشد . همچنين پيرو تماس تلفني جهت حضور خوانده در تاريخ بازديد محل ، نامبرده اعلام نمود كه وي اقدام به احداث كل مجتمع نموده و در حال پيگيري اخذ صورتمجلس تفكيكي و به طبع آن سند تفكيكي براي واحدهاي مجتمع و همچنين واحد طبقه سوم مي باشد . برابر اظهارات خواهان ها و خوانده واحد مورد نظر داراي مساحتي در حدود 120 مترمربع مي باشد . مساحت اعلامي بصورت تقريبي بوده و مساحت دقيق واحد براساس مساحت مندرج در سند تك برگ مشخص مي گردد . واحد فوق بصورت دو خواب بوده و داراي سالن پذيرايي ، دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، حمام ، سرويس بهداشتي مي باشد . كف واحد بصورت سراميك فرش مي باشد . واحد فوق داراي امتياز آب ، برق و گاز شهري مي باشد . در تاريخ بازديد بدليل بسته بودن درب واحد امكان بازديد داخل واحد ميسر نگرديد ( خواهان اعلام نمودند كه واحد در حال حاضر در اختيار مستاجر مي باشد ) ، وليكن با توجه به اينكه مشخصات واحد فوق همانند واحدهاي ديگر بود ، لذا جهت مشخص شدن فضاي داخلي واحد مورد نظر ، از داخل واحد چهارم و پنجم بازديد بعمل آمد . برابر اظهارات خواهان ها و خوانده واحد مورد نظر داراي پاركينگ و انباري مي باشد . نماي مجتمع در سمت خيابان بصورت سنگ بوده و مجتمع مذكور داراي آسانسور مي باشد . استقرار واحد بصورت شرقي و غربي مي باشد و از دو سمت ( كوچه و حياط ) داراي نور طبيعي مي باشد . لذا با عنايت به توضيحات ارائه شده ، خصوصا اظهار نظر طرفين دعوي و وكيل محترم خواهانها ، در خصوص نداشتن سند تفكيكي براي واحد مورد نظر در حال حاضر و همچنين درخواست آن اجراء جهت ارزيابي واحد با شرايط فعلي ، ارزش ششدانگ واحد آپارتماني مذكور ، با فرض لحاظ مساحت 120 مترمربع با سند عادي ( بدون در نظر گرفتن سند ثبتي براي واحد ) ، مبلغ 18.000.000.000 ريال ( هجده ميليارد ريال ) برآورد و تعيين مي گردد . مبلغ تعيين شده بدون در نظر گرفتن ساير بدهي هاي احتمالي واحد به اشخاص و ادارات ارزيابي گرديد . ضمنا با عنايت به مطالعه و بررسي پروانه ساختماني مجتمع مذكور ، مشاهده گرديد كه پلاك مادري مجتمع احداثي ( منظور پلاك ثبتي عرصه مجتمع ) 9/1845/2188 مي باشد .

لذا این اجراء بتاریخ 20-11-1400ساعت 9 الی 9.30صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

20-11-1400ساعت 9 الی 9.30صبح