آپارتمان واقع در خانی اباد نو -خیابان گلستان –خیابان نسترن

8000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987116100005
شماره آگهی:
140068460000524022
شعبه صادر کننده:
شعبه 9 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

در اجرای مفاد نیابت شماره 140012990025841208مورخ 1400/08/26صادره از شعبه11 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز در خصوص ضبط وجه الوثاقه خانم بتول مظلومی نژاد فرزند حمید موضوع مزایده ملک به پلاک ثبتی 3492//113بخش 12 واقع در تهران خانی اباد نو -خیابان گلستان –خیابان نسترن –پلاک9–طبقه اول با مشخصه های ذیل:

1-مورد مزایده عبارت است عرصه و عیان ملک به مدارک موجود 1) سند مالكيت به شماره ورقه 096921 د/97 به پلاك ثبتي 3492 فرعي از 113 اصلي مفروز و مجزي شده از 54 فرعي از اصلي مذكور بخش 12 تهران به ميزان شش دانگ كه بنام خان بتول مظلو می نژاد در تاريخ 21/3/1398 ثبت و صدور گرديده است.

2) تصوير وضعيت ثبتي پلاك فوق الذكر از سوي حوزه ثبتي شهرري تهران به شماره 139985601024025101 مورخ 30/07/1399.

مشخصات اعیانی (ملک مورد مزایده):وضعيت محل با توجه به بازديد صورت گرفته از بيرون ساختمان، آپارتمان در ساختماني در پنج طبقه – نماي سنگ – اسكلت يكپارچه – قدمت حدود 10 سال – شامل طبقه زيرزمين (جهت پاركينگها) و چهار طبقه مسكوني – ساختمان داراي كد نوسازي 45488004 – داراي انشعابات آب، برق و گاز ميباشد. مطابق مدارك موجود در پرونده، (تصوير) سند مالكيت به شماره ورقه 096921 د/97 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301024007744 در تاريخ 21/03/1398 با سهم ششدانگ پلاك ثبتي 3492 فرعي از 113 اصلي مفروز و مجزي شده از 54 فرعي از اصلي مذكور قطعه پنج تفكيكي به مساحت 20/45 مترمربع در سمت جنوبغربي طبقه همكف كه مقدار 16/2 مترمربع آن بالكن، بانضمام انباري قطعه 12 تفكيكي بمساحت 70/1 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين، بنام خانم بتول مظلومينژاد صادر گرديده است.

نظریه کارشناسی :

لذا با توجه به بازديد از بيرون ساختمان، قدمت، مساحت، موقعيت، وضعيت، و كليه عوامل موثر در قضيه، فارغ از بدهي احتمالي به مستاجر و ديگران و در صورت نداشتن هرگوني بدهي به اشخاص حقيقي (نظير مستاجر) و يا حقوقي، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور جهت پايه مزايده جمعاً به مبلغ 8،000،000،000 ريال معادل هشتصد ميليون تومان برآورد و اعلام میگردد.

زمان و نحوه مزایده:پلاک مذکور در حال حاضر در اختیار نامبرده بوده و دارای کاربری مسکونی می باشد،مقرر گردید روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 از ساعت 10 لغایت 11 صبح از طریق مزایده در نشانی تهران خیابان شهید فیاض بخش دادسرای ناحیه 23 طبقه اول شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران بفروش میرسد. مزایده حضوری و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی بمیزان 8/000/000/000 ریال شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم شعبه نماید . در غیر اینصورت 10%دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم سند ملک پس از طی تشریفات که توسط خریدار انجام می گیرد (مفاصا حسابهای لازم جهت انتقال سند )بنام برنده مزایده منتقل خواهد شد. در صورتی که افراد مایل به بازدید از ملک باشند پنج روز قبل از مزایده می توانند در شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران حاضر تا ترتیب بازدید انان از محل فراهم گردد. ضمنا این شعبه در خصوص تخلیه و تحویل ملک به خریدار هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت .

مدیر دفتر شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران

محمد علی روشن نظر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 از ساعت 10 لغایت 11