آپارتمان واقع در حسن آباد زرگنده – خ احمد باغانی پلاک 5 طبقه همکف

1158500000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980000400851
شماره آگهی:
140068460000526293
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000054 له آقای فرزاد سیاوش علیه آقای مهرداد مختاری، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ3/313/838/588 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ165/691/929 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 98 فرعی از 3177 اصلی مفروز از 17 قطعه 1 بخش 11 ثبتی تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، حسن آباد زرگنده – خ احمد باغانی پلاک 5 طبقه همکف می باشد. اسناد ارائه شده : خوانده پرونده درخواست سند تک برگی به اداره ثبت ارائه نموده و مطابق مستند مالکیت انحصار وراثت شماره 604 تاریخ 1395/08/22 شعبه 114 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 3 تهران و دادنامه شماره 669 – 88/04/06 شعبه 195 شورای حل اختلاف قم مالک پانزده سهم مشاع از دویست و هفتاد سهم عرصه و اعیان شش دانگ به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان 18 سهم از 270 سهم می باشد و مشخصات مالک مهرداد مختاری نام پدر محسن به ش ش 35 با کد ملی 0452400651به تاریخ52/01/25 شمیران می باشد و اسناد دیگری از جمله پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در پرونده موجود نمی باشد. حدود اربعه: یک دستگاه آپارتمان (وضعیت خاص طلق) به شماره 98 فرعی از 3177 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز از17 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 59/65 متر مربع واقع در طبقه همکف به انضمام انباری قطعه 1تفکیکی به مساحت 2/97 متر مربع با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن حدوداً آپارتمان شمالاً اول در دو قسمت پنجره و دیواریست به مشاعی دوم به دیوارپلاک های 3175 و3176 اصلی، شرقاً اول وسوم دیوار به قطعه اول تفکیک سابق جزء3 3177 دوم در سه قسمت پنجره و دیواریست به هواکش مشاعی جنوباً اول درب و پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی غرباً: در سه قسمت اول دیوار به حیاط مشاعی دوم در سه قسمت درب و دیواریست به راه پله اشتراکی سوم دیوار به دیوار قطعه دوم تفکیک سابق با سقف طبقه زیرزمین اشتراکی است کف با سقف طبقه زیرزمین اشتراکی است. حدود انباری قطعه1: شمالاً دیوار اشتراکی به سطح پرنورگیرمشاعی. شرقاً دیوار و درب است به راهرو و راه پله مشاعی جنوباً دیوار اشتراکی است با انباری دوم. غربا دیواریست بر قطعه دوم تفکیک سابق ملاحظات: توضحیات سند: این سند مالکیت در اجرای ماده 106آئین نامه قانون ثبت صادر گردید. توضیح اینکه موارد بالا از روی پیش سند به تاریخ 30/7/1399 برداشت شده و سند اصلی صادر نگردیده است. در هنگام بازدید از ملک صرفا از حیاط مشاعی امکان بازدید وجود داشت و از داخل آپارتمان امکان بازدید وجود نداشت. ملک در تصرف مستاجر بوده و مالکین متعددی در این آپارتمان سهم دارند و ملک فاقد پارکینگ است. با توجه به جمیع جهات موثر در ارزیابی املاک و با فرض عدم بازسازی و سن تقریبی حدود 35 سال و همچنین تاریخ از هرگونه بدهی احتمالی و دیون و بازداشت و … قیمت هر متر مربع آن سی و پنج میلیون تومان و کل ملک (آپارتمان 59/65 مترمربعی) دو میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ارزیابی گردید لذا به میزان 15 سهم از 270 سهم متعلق یه محکوم علیه اقای مهرداد مختاری از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/11/18 از ساعت 11:00 الی 12:000 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. به مبلغ 1/158/500/000 ریال شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 از ساعت 11:00 الی