آپارتمان واقع در بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) خیابان ناهید شرقی، پلاک 42 ،طبقه اول شرقی

195000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982162100891
شماره آگهی:
140068460000525214
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( اموال غیرمنقول ) نوبت دوم

بموجب پرونده اجرایی شماره 980071/ج/5 له علیرضا میرزایی علیه ادریس میرزایی وصدور دادنامه دستور فروش به شماره 9809972162101379 صادره از شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر فروش پلاک ثبتی 12972/3467مجزی شده 1549 فرعی در کلاسه مذکور با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و پس از ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید درخصوص ارزیابی ملک با شماره پلاک ثبتی 12972 و 12973 فرعی از 3467 اصلی واقع در بخش 11 تهران، نشانی: تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) خیابان ناهید شرقی، پلاک 42 ،طبقه اول شرقی

1- مشخصات ثبتی ابرازی:

الف- باستناد تصویر سند دفترچه ای ابرازی از سوی خوانده، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان شماره دو واقع در سمت شرقی طبقه اول به مساحت دویست و شصت و شش متر و سی وهشت دسیمتر مربع که یازده متر و سی و هشت دسیمتر مربع آن بالکن است ، بانضمام انباری شماره سه به مساحت یازده متر و نود و شش دسیمتر مربع واقع در سمت شماره غربی زیرزمین به شماره های 12972 و 12973 فرعی از 3467 اصلی مفروز و احداثی در پلاک 1549 فرعی از اصلی مذکور واقع در دره قشلاق شمیران بخش 11 تهران با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشرکات طبق قانون تملیک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ثبت ذیل شماره 85291 صفحه 89 دفتر 1/183 .

ب- مساحت عرصه 880 متر مربع می باشد و حدود اربعه عرصه عبارتست از : شمالا به طول 20 متر به خیابان 20 متری، شرقا به طول 44 متر به پلاک مجاور، جنوبا به طول 20 متر به خیابان 12 متری و غربا به طول 44 متر به پلاک مجاور.

ج- طبق تصویر گواهی پایان کار صادره به تاریخ 2/6/1366 ساختمان در پنج طبقه زیرزمین، همکف و سه طبقه فوقانی که در مجموع مساحت کل بنا 2601 متر مربع و مساحت مسکونی طبقات اول الی سوم، در هر طبقه 540 متر بربع در دو واحد مسکونی شرقی و غربی است.

2- مشخصات ظاهری آپارتمان:

ملک موضوع ارزیابی یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شرق طبقه اول یک ساختمان جنوبی در بلوار ناهید است که از سمت جنوب نیز به گذر گلفام مشرف است. براساس گواهی پایان کار ابرازی، عمر ساختمان حدود 34 سال میباشد مساحت عرصه 880 متر مربع است و از سمت شمال به طول بیست متر به گذر 20 متری و از سمت جنوب به طول بیست متر به گذر 12 متری مشرف است. نمای اصلی ساختمان آجر سه سانتی است. ساختمان شامل شش واحد مسکونی است که بصورت شرقی- غربی در طبقات اول الی سوم واقع هستند و جمع مساحت مسکونی طبق گواهی پایان کار 1620 متر مربع است. زیرزمین شامل محوطه استخر سرپوشیده، انباری ها، سونا، موتورخانه، رختشویخانه و راه پله و آسانسور است و طبقه همکف شامل راه پله، آسانسور، ورودی محوطه پارکینگها سرایداری و پله دسترسی به حیاط مشاعی است. آپارتمان موضوع ارزیابی در سمت شرق طبقه اول واقع است. شامل نشیمن اختصاصی، سالن پذیرایی، آشپزخانه بسته با دو درب، راهرو، سه اتاق خواب، بالکن شمالی در آشپزخانه، بالکن جنوبی در یکی از اتاق خوابها و سرویس های بهداشتی است. هر سه اتاق خواب مشرف به فضای حیات است و اتاق شرقی دارای بالکن است و اتاق غربی بصورت مستر دارای یک چشمه سرویس بهداشتی توالت و حمام مجزا است . پنجره ها دارای قاب آلومینیوم با شیشه تک جداره است. پوشش کف اتاق ها سرامیک است. پوشش کف نشیمن و سالن پارکت است. کابینت ام دی ا ف، شومینه در نشیمن، کولر آبی برای سرمایش و فن کویل زمینی و موتورخانه مرکزی برای گرمایش مشاهده شد. نشیمن و سالن پذیرایی دو پله با هم اختلاف ارتفاع دارند. بنا به اظهار خوانده، امکان پارک اتومبیل برای کلیه واحد ها در طبقه همکف وجود دارد که در سند ذکر نشده است.( در پایان کار بصورت کلی طبقه همکف جهت پارکینگ تثبیت شده است). پهنه عرصه در طرح تفصیلی شهرداری M112 می باشد. در زمان بازدید ملک بصورت نیمه تخلیه رویت شد و بنا به اظهار خوانده، کلید آپارتمان در اختیار شعبه پنج اجرا احکام مجتمع قضایی شهید صدر است.

3- توضیحات ضروری کارشناسی:

نظریه هیات کارشناسی برابر قرار صادره و صلاحیتهای تخصصی نسبت به ارزیابی محل تعرفه شده اعلام نظر شده است و در خصوص موارد خارج از قرار صادره از جمله صحت و سقم و اصالات اسناد و مدارک ابرازی، استعلام ثبتی ، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه، وکالتنامه و ….. و در رهن یا بازداشت بودن ملک، وجود هرگونه تعارض یا تداخل ثبتی با این هیات نمیباشد و می بایست توسط مراجه مربوطه استعلامهای لازم اخذ گردد. لازم به ذکر است که در صورت ارائه هرگونه مدارک جدیدی که در نظریه کارشناسی موثر باشد، بنا به دستور آن مقام محترم قابل بررسی است.

4- نظریه کارشناسی:

با توجه به جهات پارامترهای موثر و بدون احتساب هرگونه بدهی به اخاص حقیقی و حقوقی و با وضعیت موجود به صورت تخلیه، مستقل از مالکیت، به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و به شرط شخصی و آزاد بودن ملک، قیمت عادله روز برآوردی برای شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان با پلاک ثبتی 12972 و 12973 فرعی از 3467 اصلی بخش 11 با کلیه منضمات و امتیازات در مجموع:

000/000/000/195 ریال معادل نوزده میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

که مقرر شد مقدارشش دانگ از پلاک مذکور ساعت9/30 روز شنبه مورخ 1400/11/12از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهیدصدر ، واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول به فروش برسد . مزایده از پایه کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی خواهد شد و موظف است 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی را ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده آن را تحویل نماید و الا مبلغ دریافتی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با مراجعه به این شعبه و هماهنگی لازم از ملکهای مورد فروش بازدید و اطلاعات بیشتری حاصل نمایند .

مدیر شعبه 5اجرای احکام مدنی مجتمع صدر . فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت9/30 مورخ 1400/11/12