آپارتمان نهاوند

400000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509988370400790
شماره آگهی:
140028460000019005
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب پرونده شماره 9509988370400790صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگاور موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9901359 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند اين اجراء به درخواست محکوم له مسعود رضایی اقدام به فروش ملک موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/03/11 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

در خصوص ارزشيابي ملك به شماره پلاك ثبتي 29 فرعي از 3 فرعي از 3410 اصلي واقع در بخش يك نهاوند به نام آقاي فرشيد خزلي فرزند حمزه به آدرس : نهاوند – كوي حاجيان – باغستان هشتم ، موضوع پرونده به شماره 9901359 ، به استحضار مي رساند در تاريخ 99/11/20از ملك مورد نظر باز ديد بعمل آمد و نتيجه ارزيابي به شرح ذيل به حضورتان ارسال مي گردد: – ملك مورد نظر بصورت يك باب آپارتمان به مساحت 77/10مترمربع واقع در طبقه اول از مجتمع 12 واحدي كه 5/75متر مربع از آن بالكن مسقف بوده و داراي پاركينگ به مساحت 12/55متر مربع و بدون آسانسور با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات مي باشد. – ارزش يك باب آپارتمان فوق الاشاره با توجه به موقعيت منطقه اي ، كاربري ، اندازه ابعاد و عرض معا بر مجاور ملك و با توجه به امكانات و ملحقات موجود در آپارتمان ؛ از جمله كابينت و كمد هاي ديواري و ساير ملزومات نصبي دكوراسيون بر اساس قيمت روز زمين و مسكن بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد با در نظر گرفتن جميع جهات جمعا” به مبلغ 400/000/000تومان (چهارصد ميليون تومان ) برآورد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11 ساعت 10