آپارتمان مسکونی

43250000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980241601109
شماره آگهی:
140068460000067855
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی 9901985/119ج از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9901019ومورخه 99/06/18-ا جرائیه 9900256 مورخه 99/8/3 محکوم له خانم مهناز حمیدی فرزند حسین – محکوم علیه آقای حمیدرضا شب انگیز فرزند فضل اله موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 88/81168 بخش 11 تهران به ارزش کارشناسی 43/250/000/000 ریال و یک مورد بازداشتی از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران به کلاسه 9900324مورخه 1400/2/12 محکوم علیه آقای حمیدرضا شب انگیز به مبلغ 3/342/342/500 ریال به شرح ذیل می باشد .

– قرار کارشناسی: کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده ، معاینه دقیق محل متنازع فیه و اخذ توضیح نظریه کتبی خویش را در مورد ارزیابی ملک مشاع بشماره 81168 فرعی از 88 اصلی بخش ثبتی 11 تهران را به دادگاه اعلام نماید.

2- آدرس ملک:تهرانپارس، خیابان فرجام، خیابان شهید گلشنی، خیابان شهید تنهاجو ( خ1/180)، پلاک 52 ( پ 6) طبقه پنجم

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب کارشناس منتخب با مراجعه به آن شعبه محترم و مطالعه مدارک و مستندات موجود در پرونده و اخذ رونوشت آنها و اطلاع از مفاد قرار صادره در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 81168 فرعی از 88 اصلی بخش ثبتی 11 تهران به آدرس موصوف مراجعه و از داخل آپارتمان مذکور بازدید بعمل آوردم. لذا با عنایت به موقعیت استقرار ، مساحت ، قدمت و کیفیت ساخت و عرض معبر مجاور و تحقیقات میدانی نتیجه ارزیابی بشرح ذیل تقدیم میگردد:

3- مدارک و مستندات موجود در پرونده:

تصویر سند قطعی غیر منقول تنظیم توسط دفترخانه 1065 تهران فی ما بین فروشنده آقای علیرضا وجدان پرست اصل فرزند حسن و خریداران ( بالسویه ) 1- آقای حمیدرضا شب انگیز فرزند فضل اله 2- خانم مهناز حمیدی فرزند حسین مورد معامله و حدود آن : ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در غرب طبقه پنجم بمساحت 108/03 مترمربع که مقدار 2/82متر مربع آن بالکن است ، قطعه نهم تفکیکی بشماره 81168 فرعی از 88 اصلی، مفروز و مجزی شده از 12472 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران، بانضمام پارکینگ مسکونی بمساحت 10/80مترمربع قطعه هفت تفکیکی واقع در جنوب غرب طبقه همکف و دو باب انباری هر یک بمساحت 5/20متر مربع و 70/49متر مربع قطعات 10 و 13 تفکیکی واقع در غرب و جنوب غرب زیرزمین، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که سند مالکیت مورد ثبت در مورخ 24/12/1388 بنام فروشنده ثبت و صادر گردیده است، واحد مذکور دارای آب اشتراکی ، برق اشتراکی ، گاز اشتراکی و برق اختصاصی می باشد.

4) مشخصات ملک آپارتمان مورد تعرفه شماره پلاک ثبتی ۸۱۱۶۸ فرعی از 88 اصلی قطعه نهم تفکیکی با کاربری مسکونی در آدرس موصوف استقرار دارد. واحد مذکور به بمساحت 108/03 متر مربع در طبقه پنجم یک ساختمان پنجم طبقه بانضمام طبقه زیر زمین و همکف مشتمل بر ۱۰ واحد مسکونی قرار دارد، ساختمان دارای آسانسور بوده و جهت دسترسی به طبقات دارای راه پله مشاعی است. واحد مورد تعرفه دارای سالن پذیرایی، دو اتاق خواب، أشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف . حمام بانضمام ( توالت فرنگی ) و سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی میباشد، کفپوش واحد سنگ و پوشش دیوارها اندود گچ و رنگ آمیزی میباشد، سیستم گرمایش و سرمایش از نوع چیلر مرکزی و گاز بوده و دارای انشعاب آب و گاز و برق دایر است ضمنا واحد مذکور دارای یک واحد پارکینگ بشماره ۷ تفکیکی در سمت جنوب غرب طبقه همکف و دو باب انباری هر یک بمساحت5/20 متر مربع و 70/49 متر مربع قطعات ۱۰ و ۱۳ تفکیکی واقع در غرب و جنوب غرب زیر زمین میباشد.

د) نظر کارشناسی

با ملحوظ داشتن توضیحات فوق و با عنایت به بازدید میدانی، موقعیت استقرار آپارتمان در داخل مجتمع مسکونی. نوع کاربری (مسکونی)، مساحت، قدمت و کیفیت بنا، نحوه دسترسی به معابر اصلی و تحقیقات میدانی و عرف محل، قیمت روز ششدانگ آپارتمان بشماره پلاک ثبتی 88/81168 قطعه نهم تفکیکی بمساحت 108/03 متر مربع بانضمام یک واحد پارکینگ و ۲ باب انباری بشرح توضیحات فوق با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین اجرایی آن، بدون احتساب هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها، امور مالیاتی و شهرداری و فارغ از هر گونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و صرفنظر از هر گونه جابجایی، تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و سایر مسائل و سوابق ثبتی و حقوقی مرتبط و در صورتیکه منعی جهت نقل و انتقال نداشته و بلامعارض باشد، بمبلغ 43.250.000.000 ریال معادل چهار میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد. گزارش کارشناسی در محدوده قرار کارشناسی و به استناد تصاویر اسناد و مدارک ابرازی و موجود در پرونده دادگاه تنظیم گردیده و بررسی صحت و اصالت مستندات ابرازی، استعلام ثبتی در خصوص واگذاری ملک یا قسمتی از آن بغير از طریق قولنامه، وکالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هر گونه تداخل با تعارض ثبتی و سندی خارج از صلاحیت اینجانب بوده و مسئولیت آن بر عهده ارائه کننده آن بوده و چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و کپی ها وجود داشته باشد در صورت ارایه اسناد جدید و دستور ریاست محترم دادگاه، قابل بررسی و تجدید نظر میباشد و مسئولیتی متوجه کارشناس نخواهد بود

تاریخ مزایده 1400/03/29ساعت 8/30الی9 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.29 ساعت8/30