آپارتمان مسکونی

8520000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980229000716
شماره آگهی:
140068460000067417
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 980322/ج

به موجب اجرائیه به شماره 9810420229000168- 98/5/2 له علی اکبر اسماعیلی به طرفیت سید محمد شاه ولیان محکوم علیه به پرداخت مبلغ 1/353/483/395 ریال بابت محکوم به و 67/674/169 ریال بابت نیم عشر اجرائی محکوم گردیده است.در این راستا ملک به شماره پلاک ثبتی 244 فرعی از 2115 اصلی بخش 10 تهران و به نشانی تهران -خیابان جمهوری خ یاسری بن بست صادقی پلاک 4 طبقه زیرزمین واحد 1 ، توقیف و توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری شش دانگ به شرح ذیل به مبلغ 8/520/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مشخصات موجود ملک : شش دانگ آپارتمان مسکونی واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 60 / 65 مترمربع واقع در ساختمان 4 طبقه بانضمام زیرزمین و همکف احداثی در قطعه زمینی به مساحت عرصه 50 / 130 مترمربع با موقعیت جنوبی دارای نمای آجری و جمعاً 8 واحد مسکونی که آپارتمان مورد ترافع دارای سالن پذیرایی ، یک خواب ، پوشش کف سرامیک و سنگ ، دیواره ها و سقف اندود گچ و رنگ ، سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی ، دارای انشعابات برق مجزی ، گاز و آب مشترک و دسترسی به حیاط مشاعی ، فاقد آسانسور و پارکینگ اختصاصی ، با قدمت ساخت حدوداً 15 سال می باشد که در زمان بازدید درا ختیار خانم شاه ولیان دختر خوانده می باشد. دارای یک واحد پارکینگ می باشد .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/3/12 از ساعت 13/00 الی13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه همکف واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.12 ساعت13