آپارتمان مسکونی

59000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980227400786
شماره آگهی:
140068460000068227
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 1527 صادره ازشعبه 14 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 980011 دعوی محکوم له محمود فرمهینی فراهانی بطرفیت محکوم علیهم داریوش و نوشین و اعظم و نسرین و محمدرضا همگی فرمهینی فراهانی حکم به فروش پلاک ثبتی 86/3263 بخش 3 تهران به صادرگردیده است که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: محمود و داریوش و نوشین و اعظم و نسرین و محمدرضا همگی فرمهینی فراهانی

2-محل وقوع ملک: خیابان انقلاب، روبروی خیابان خارک، پلاک 769، طبقه اول

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: اداری

4-وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره: طبقه اول در اجاره و باقی تخلیه

5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن: مشاعی

6-وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند: مالکیت

7-توصیف اجمالی ملک:

مشخصات ثبتی: به استناد تصاویر مدارک ابزاری و موجود در پرونده ، ساختمان مورد نظر مشتمل بر 5طبقه (زیرزمین، همکف و نیم طبقه بانک و 3 طبقه اداری برروی آن) ، در ضلع شمالی خیابان انقلاب در آدرس فوق واقع گردیده است و آپارتمان مورد نظر با کاربری اداری (به استناد تصویر گواهی ساختمان قبل از سال 49 صادره شهرداری منطقه) قطعه 2 تفکیکی دارای پلاک ثبتی شماره 86 فرعی از 3263 اصلی مفروز و مجزا شده از 203 فرعی از اصلی مذکور در بخش 3 تهران، عبارت است از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 232/43 مترمربع که مقدار 11/99 مترمربع آن سطح بالکن شمالی و مقدار 14/20 مترمربع آن بالکنهای جنوبی و پیشرفته است به انضمام انباری قطعه 5 تفکیکی به مساحت 22/77 مترمربع واقع در طبقه روی بام به انضمام انباری قطعه 6 تفکیکی به مساحت 60/43 مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه حیاط مشاعی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن می باشد و طبق سند مالکیت به شماره ثبت 780877 تاریخ 27/1/1398، سهم خواهان از آپارتمان مذکور، 1/3125دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان می باشد.

– مشخصات فنی و ظاهری آپارتمان و ساختمان: در بازدید بعمل آمده از محل، مشاهده گردید که آپارتمان مورد نظر دارای کف ترکیب سرامیک و موزائیک و کفپوش، سقف و دیوارها اندود سفیدکاری و رنگ و آبدارخانه دارای کف سرامیک، دیوارها کاشی
کاری، سقف اندود سفیدکاری و رنگ و سرویس بهداشتی با روشویی و توالت ایرانی، دارای کف سرامیک، دیوارها کاشی کاری، سقف اندود سفیدکاری و رنگ و بالکن جنوبی دارای کف و دیوار سنگ، پنجره ها فلزی، دربها چوبی با چارچوب چوبی، سیستم گرمایشی بخاری گازی، سیستم سرمایشی کولرآبی، انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل می باشد که در زمان بازدید، قسمت زیادی از آپارتمان تخلیه و فقط در ضلع شمال شرقی طبقه اول مشغول به خیاطی بودند و انباری ضلع شمالی حیاط، دارای دواتاق تودرتو، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد و آپارتمان و انباریها نیاز به تعمیرات دارند و ساختمان دارای آسانسور و نمای جنوبی سنگ می باشد.

نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد موصوف در فوق، بررسیهای بعمل آمده، کاربری، متراژ ، محل وقوع ملک، تصاویر مدارک ارائه گردیده و عوامل و شرایط مؤثر در موضوع و فارغ از مسائل حقوقی و ثبتی و ظرحهای احتمالی و همچنین دیون و تعهدات احتمالی به سازمانها و شهرداری و نبود معارض و به شرط تخلیه، ارزش ریالی ششدانگ آپارتمان مذکور به انضمام انباری پشت بام و انباری ضلع شمالی حیاط در تاریخ تقدیم گزارش، به نظر اینجانب بمبلغ 59/000/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان و سهم خواهان نسبت به 1/3125 دانگ مشاع از ششدانگ، به مبلغ 12/906/250/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست و نود میلیون و ششصد و بیست و پنج هزارتومان برآورد و اعلام نظر و مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام و تصمیمات مقتضی تقدیم می گردد.

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده: 59/000/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان

بنابراین مقررگردید شش دانگ ملک فوق الذکردرروز دوشنبه مورخه 1400/03/24 ازساعت 10 الی 10.30 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24 ساعت10