آپارتمان مسکونی

12000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988111200083
شماره آگهی:
140028460000012626
شعبه صادر کننده:
شعبه هفتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت دوم ( توقیفی )

مورد مزایده : یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع دربلوار جانبازان

در پرونده کلاسه 9900854 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 5 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان – شعبه 7 اجرای احکام

محکوم له : فاطمه شعبانی حشمت فرزند علیرضا

محکوم علیه: 1- افروز تاری فرزند عیسابعلی 2- علی محمدی مرزبان فرزند قربانعلی 3- خاطره محمدی مرزبان فرزند امیرعلی 4- طاهره احمدی آزادیان فرزند محمدعلی 5- محمدرضا محمدی مرزبان فرزند امیرعلی

محکوم به : 50 عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان اصل خواسته و مبلغ 1/692/933 ریال بابت خسارات دادرسی بمیزان سهم الارث ایشان از ماترک متوفی در حق محکوم لها ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان – بلوار جانبازان – 18 متری سلحشور – 18 متری شهامت ساختمان 313 روبروی مجتمع رایان – بالاتر از کوچه نظام 17

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2171 فرعی از 19 اصلی به نام امیرعلی محمدی مرزبان نموده است

مورد مزایده : ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی بشماره 2171 فرعی از 19 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1333 فرعی از اصلی مذکور ناحیه حومه بخش سه حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک استان همدان بمساحت 98/48 متر مربع واقع در طبقه دو که 4/27 متر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته 7/62 متر مربع آن پیشرفتگی است بانضمام انباری مسکونی قطعه دو تفکیکی بمساحت 2/38 متر مربع واقع در همکف بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه دو تفکیکی بمساحت 11/5 متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی مربوط به آن دارای نمای سنگ و اسانسور و آشپزخانه اوپن و امتیازات آب ، برق،گاز مجزا است دارای 2 خواب است که از نور مستقیم نور می گیرد پذیرایی سرامیک و گرمایش پکیج است در تاریخ کارشناسی 99/10/18 ششدانگ ملک بمبلغ 12/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. در رهن وبازداشت و ید مستاجرمیباشد.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/10 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.10 ساعت8/30