آپارتمان مسکونی

7150000

توضیحات

9809980703301078

140012460000244907
شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

بموجب پرونده اجرائي كلاسه 0000332  دعوي محکوم له: مصطفي معيني محکوم عليه: فاطمه زارع محمدخاني و خواهان در راستای اجراییه صادره تقاضاي فروش ملک توقيفي (معرفی شده از شخص ثالث )  64/129 سهم از صد سهم  منزل آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 1654/7899 واقع در بخش چهار  شیراز  خيابان پاييز كوچه 2 مجتمع فرهنگيان بلوك 6،  در  / اجراي ،  اجرائیه صادره  كه نوع و مشخصات آن بشرح ذيل مي باشد معادل مبلغ  4.585.254.581ريال    از طريق مزايده و انتشار آگهي در روزنامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همين سبب در روز یک شنبه مورخ 3/11/1400  از ساعت 8:30 الي 9 صبح در محل اجراي احکام  هشتم مدني دادگستري شيراز مزايده برگزار خواهد شد متقاضيان مي توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملک را ملاحظه نمايند. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري  مبلغ  4.585.254.581ريال  و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقيه بهاي ملک را ظرف مدت 30 روز از تاريخ مزايده پرداخت نمايند. درصورت عدم پرداخت مابقي بها،  سپرده توديعي پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط خواهد شد. اين آگهي نوبت دوم مي باشد. ضمنا ده درصد مبلغي كه قادر به خريد مورد مزايده مي باشید بصورت پرداخت از طريق شناسه پرداخت نزد بانک ملي با شماره 984108100100019809980703301078 و با شماره شبای حساب  ir080100004058012907627341  (حداقل مبلغ 458.525.458 ريال)  بهمراه داشته باشد. لازم بذکر مي باشد شرط حضور در جلسه مزايده حتما همراه داشتن قبض واريزي (به حساب سپرده دادگستري با مهر بانک و دارای پرفراژ است همچنین درج شناسه واریز و شماره حساب به صورت صحیح الزامی است) ده درصد قيمت اوليه کارشناسي مورد مزايده مي باشد. در غير اينصورت حق حضور داده نمي شود.

 

مشخصات مورد مزایده:

آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 1654/7899 واقع در بخش چهار شيراز واقع در شيراز خيابان پاييز كوچه 2 مجتمع فرهنگيان بلوك 6  واقع در بخش چهار شيراز به ميزان ششدانگ متعلق به خانم معصومه زارع محمد خاني فرزند ابراهيم ميباشد. وضعيت ملك : پلاك ثبتي فوق آپارتمان مسكوني دو خوابه به مساحت 73/50 متر مربع واقع در طبقه سوم بانضمام پاركينگ قطعه 22 تفكيكي بلوك c به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات ميباشد ، نماي ساختمان آجر و سيمان ، بدنه نقاشي ، آشپزخانه اپن ، كابينت ام دي اف ، سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر ابي و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد. نتيجه: با توجه به موقعيت محل و مساحت و نوع كاربري و قدمت بنا و با در نظر گرفتن جميع جهات ذي اثر در كارشناسي و با توجه به نرخ عادله روز ارزش ششدانگ پلاك ثبتي فوق  به مبلغ ( 7.150.000.000 )  ارزش  سهام  قابل فروش 64/129 سهم از صد سهم معادل 4.585.254.581  ریال برآورد مي گردد.

دادورز احكام مدني هشتم  دادگستري شيراز-محسن نامدار

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یک شنبه مورخ 3/11/1400  از ساعت 8:30 الي 9 صبح