آپارتمان مسکونی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809988110701199
شماره آگهی:
140028460000012198
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( دستور فروش)

مورد مزایده : ساختمان 2/5 طبقه واقع در پیشاهنگی

در پرونده کلاسه 9901188 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

خواهان: اردلان رحیمی دانش فرزند نوراله

خوانده : 1-رضا 2- علیرضا 3- جمشید 4- اردشیر 5- عادل 6- مریم 7- زهرا همگی رحیمی دانش فرزند نورالله 8- کبری مظاهری فرزند علی محمد 9- زرافشان طهوری همت فرزند غلامعلی

آدرس مورد مزایده : همدان- میدان پیشاهنگی -ابتدای بلوار شهید خرمرودی – کوچه میثم -پلاک 14

مالک : مرحوم نورالله رحیمی دانش

مورد مزایده : ششدانگ یکباب ساختمان پلاک ثبتی 3840 فرعی از اصلی 10 شماره ثبت 14326 دفتر 59 صفحه 273 واقع در حومه بخش یک همدان بمساحت عرصه 200 متر مربع به ابعاد 10*20 متر میباشد که به مقدار 10 متر از کوچه 8 متری بر دارد اعیانی ساختمان 2/5 طبقه قدیمی ساز با استقرار شمالی با مصالح آجری و سقف طاق ضربی بمساحت حدود 297 متر مربع مشتمل بر 2 طبقه بانضمام انباری در همکف و خر پشته است دارای یک کنتور گاز و برق و انشعاب آب مشترک بوده قدمت بنا حدود 39 سال است در تاریخ کارشناسی 99/9/11 ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک فوق فارغ از هر گونه بدهی بمبلغ 40/000/000/000 ریال میباشد. طبق نامه شماره 99110287306 مورخه 99/11/2 شهرداری منطقه 2 همدان فاقد پروانه و پایان کار میباشد

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 1400/3/10 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.10 ساعت9/30