آپارتمان مسکونی

2170000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988531300308
شماره آگهی:
140028460000012446
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول )

به موجب دادنامه شماره 9809988531300494 مورخه 1398/06/06 صادر شده در پرونده کلاسه 980309شعبه 113 شورای حل اختلاف نهاوند موضوع پرونده اجرائی کلاسه 980914 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نهاوند – آقای علی محمد ایوتوند فرزند غلام محکوم است به پرداخت مبلغ 398/900/000 ریال بعنوان اصل خواسته بابت ارزش ریالی اموال و وسایل موضوع دادنامه فوق و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران لذا حسب تقاضای محکوم له آقای بهرام جلالوند فرزند حاتم پلاک ثبتی به شماره 2 فرعی از 1814 اصلی واقع در بخش یک نهاوند که شخص ثالث خانم معصومه ایوتوند فرزند علی سلطان در قبال بدهی محکوم علیه بعنوان مال معرفی نموده اند و ارزیاب دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 2/170/000/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای بهرام جلالوند اقدام به فروش ملک موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10:30 تا 11:30 مورخه 1400/03/01 در محل اجرای احکام حقوقی نهاوند از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 2/170/000/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت نقد یا چک بانکی تضمینی از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنح روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد

یک باب عمارت مسکونی به پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 1814 اصلی واقع در بخش یک نهاوند – به آدرس نهاوند – خیابان گلشن روبروی درمانگاه گلشن – کوچه گلشن هفدهم-کوچه بن بست سمت دوم راست – پلاک 97- کدپستی 6591834814- که ارزیاب دادگستری آن را به ارزش 2/170/000/000 ریال برآورد نموده است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.1 ساعت10/30