آپارتمان مسکونی

30000000000

توضیحات

9909980727201514

140012460000188409
شعبه پنجم اجراي احكام كيفري شيراز

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (تجدید مرحله اول )

به موجب پرونده   0000433 الفج5    شعبه پنجم  اجرای احکام کیفری شیراز پلاک  5424 فرعی  از   1651 اصلی بخش  4  ناحیه  شیراز ملکی  ابراهیم دهقانی     (  منزل مسکونی سه طبقه با کاربری مسکونی به مساحت  180 مترمربع عرصه  – زیربنا حدود 300 متر مربع  ساختمان سه طبقه درب از ساختمان از نوع اجری با شناژ افقی و عمودی و سقف تیرچه بلوک – ساختمان شامل نیم طبقه زیر زمین به صورت سوئیت مسکونی و و طبقات اول و همکف نیز هر کدام مجراست . – ذارای حدود 300 متر مربع زیر بنا و یک دستگاه پارکینگ بوده و قدمت بیش از 15 سال است و دارای اجر نماست . ملک دارای انشعابات اب و برق و گاز است . طبقه  هم کف  در اختیار مالک و  وطبقه اول در اختیار مستاجر است .  ) به آدرس شیراز  شیراز  شهرک والفجر بلوار یاوران غربی کوچه 21/1 سمت راست درب ششم  کد  پستی  7179848861    که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم  معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار و نیز دستور معاون محترم دادستان مبنی بر ضبط وجه الوثاقه ازطریق مزایده حضور  ، ملک مذکور ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا  10 روز   مورخ 1400/09/22 دردفتر اجرای احکام شماره 5  شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ .بلوار شهید شیرودی  .مجتمع قضای شهید قدوسی  اجرای احکام کیفری 5 شیراز  به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند .

شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ ذکر شده را  در حساب خودشان داشته  باشند و در شعبه از کارت انها ابتدا موجودی گرفته می شود .

همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا و نیز کارت عابر بانک جهت گرفتن موجودی به میزان 10 درصد اولیه جهت شرکت کنندگان در مزایده در شعبه  الزامی است.

نظریه کارشناس: با توجه به موقعیت ملک و … و با توجه به  سایر اوصاف به  مبلغ   30/000/000/000 ریال ارزیابی می گردد.

سیدبهمن اکبری

قاضی  اجرای احکام کیفری 5  شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9 تا  10 روز   مورخ 1400/09/22