آپارتمان مسکونی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809980242600946
شماره آگهی:
140068460000067888
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/9901699/129 ج از شعبه 129دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9900676مورخه 99/6/16-اجراییه 9900192مورخه 99/8/5-محکوم له آقای امیر خواجه ابراهیمی فرزند حسن با وکالت آقای حسن وحدانی -محکوم علیهما آقای امید خواجه ابراهیمی و خانم الهام خواجه ابراهیمی فرزند حسن -موضوع تقسیم ترکه ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 30619/8 بخش 7 تهران ( سکونت در اختیار آقای امید خواجه ابراهیمی )به ارزش کارشناسی 6850/000/000ریال به شرح ذیل می باشد .

ریاست محترم شعبه ۱ اجرای احکام مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

احتراما عطف به قرار کارشناسی پرونده کلاسه ۹۹۰۱۶۹۹ در خصوص ارزیابی به شماره پلاک ثبتی ۳۶۱۹/۸ اصلی واقع در بخش ۷ تهران موضوع خواسته آقای امیر خواجه ابراهیمی بطرفیت آقای امید خواجه ابراهیمی و خانم الهام خواجه ابراهیمی کارشناس منتخب بامطالعه پرونده و معاینه و بازدید ملک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ گزارش کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار میرساند

۱آدرس ملک تهران بزرگراه امام علی (جنوب به شمال ) نرسیده به بلوار نیک نام کوچه خضرایی شرقی بن بست طبائیان پلاک ۱۵ واحد5

۲مشخصات ثبتی ملک بر اساس مدارک و مستندات ابرازی تایید اصالت آنان خارج از صلاحیت اینجانب می باشد

بر اساس پاسخ استعلام ثبتی و تصویر سند مالکیت به شماره چاپی ۳۹۵۵۰۷ موجود در پرونده ملک مورد تعرفه عبارتست از اعیانی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی واقع در طبقه اول سمت جنوب غربی به مساحت۶۲/۱6 متر مربع به پلاک ۸ فرعی از ۳۶۱۹ اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک و فرعی مذکور واقع در بخش ۷ تهران با حدود و مشخصات مندرج در آن باقدرالسهم از عرصه عرصه آن وقف است که مالکیت آن ابتدا ذیل ثبت ۲۳۰۱۱۱صفحه ۱۰ دفتر ۸۷ به نام اکرم ایل بیگی عراقی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است وسپس مع الواسطه بموجب سند قطعی ۳۸۰۳-۷۸/۵/۲۸ دفتر تهران به خانم صدیقه اکبریان یزدلی منتقل گردیده است .

براساس تصویر گواهی حصر وراثت باشماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۲۹۸۱۳۰۰۴۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف شهرستان اسلامشهرشادروان خانم صدیقه اکبریان یزدلی به شماره شناسنامه ۰۰۶۸۰۳۳۶۹ در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از

۱امیرخواجه ابراهیمی فرزند حسن ش ش :۰۰۶۸۰۳۳۶۹ پسر متوفات

۲امید خواجه ابراهیمی فرزند حسن ش ش :۰۰۸۳۹۱۰۷۸۶ پسر متوفات

۳الهام خواجه ابراهیمی فرزند حسن ش ش : ۰۰۷۰۰۸۴۷۲ دختر متوفات

کلیه ماترک به نسبت سهم پسر دوبرابر دختر متوفات قابل تقسیم می باشد و اعتبار قانونی گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است .

۳مشخصات ملک

ملک مذکور بصورت یک واحد آپارتمانی مسکونی در سمت جنوبغربی طبقه اول دوم رویتی یک ساختمان مسکونی دوازده واحدی مشتمل بر سه طبقه چهار واحدی در طبقات همکف الی دوم با نمای آجرسه سانتی اسکلت فلزیسقفهاطاق ضربیفاقد آسانسور و قدمت ساخت تقریبی ۲۲ سال قرارداد داخل واحد مشتملست برهال پذیرایی و یک اتاق خواب با کف پارکت و دیوار های اندود گچ ورنگآشپزخانه بسته با کف سرامیک و دیوار های کاشیکاری شده و دارای کابینت فلزیسرویس بهداشتی ایرانی و حمام مجزا با کف سرامیک و دیوار های کاشیکاری شدهسیستم سرمایشی واحد کولر آبی و سیستم گرمایش شومینه گازی تعبیه شده در دیوار پذیرایی بوده و دارای انشعابات گاز شهری مشترک و آب و برق مستقل میباشد در زمان بازدید ملک در ید اختیار و سکونت احدی از خواندگان آقای امید خواجه ابراهیمی مشاهده گردید.

نظریه کارشناسی

با عنایت به جمیع جهات و موقعیت ملک و موارد صدرالاشاره ششدانگ ملک مذکور فارغ از هرگونه دیون و تعهدات به هر یک از سازمانها و ارگانها، شهرداری ،بانک‌ها و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه خلافی و مبلغ ۶۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصد و هفتاد و پنج میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد .

تاریخ مزایده 1400/3/29ساعت 10/30 الی 11 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 و یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاکباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.29 ساعت10.30