آپارتمان مسکونی

17850000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980229000690
شماره آگهی:
140068460000068238
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900351/ج

به موجب دادنامه به شماره 9909970229001540- 99/10/27 له خانم ها فاطمه جعفری فمی تفرشی و آذر جعفری فمی تفرشی و آقای محمد حسین جعفری و علیه آقای محمد حسن جعفری حکم به تقسیم ماترک و فروش آن صادر و در این راستا ملک بشماره پلاک ثبتی شماره 23 فرعی از 3774 اصلی مفروز و مجزی شده از 13 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به نشانی تهران – خیابان جمهوری اسلامی بین خیابان های 12 فروردین و دانشگاه کوچه انصاری بن بست هنرکار پلاک 6 زنگ 2 طبقه اول توسط کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ به شرح ذیل بمبلغ 17/850/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مشخصات موجود ملک :

تعداد طبقات :3 طبقه ،طبقات همکف و اول و دوم احداثی در قطعه زمینی با موقعیت جنوبی نسبت به گذر با نمای شمالی از جنس سنگ می باشد . آپارتمان مذکور دارای هال و پذیرایی ، دو اتاق خواب ، بالکن ، آشپزخانه باز با کابینت فلزی ، پوشش کف هال های پذیرایی و آشپزخانه از جنس سرامیک ، پوشش کف اتاق ها موازییک و موکت شده پوشش دیوارها و سقف اندود گچ و دارای اتشعابات برق و تلفن ثابت اختصاصی گاز و آب مشترک ، گرمایش بخاری ، سرمایش کولر آبی ، پنجره ها پروفیل فلزی و ملک فاقد پارکینگ و انباری و آسانسور مشاعی می باشد.لازم به توضیح است طبق مندرجات سامانه طرح تقصیلی جدید شهر تهران ، عرصه ملک به مساحت حدود 43 / 158 مترمربع در پهنه R122 قرار گرفته است .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/03/19 از ساعت 13/00 الی13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه همکف واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.19 ساعت13