آپارتمان مسکونی

78000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000205423
شماره آگهی:
140068460000068249
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه30 / 0000035/ج

به موجب دادنامه به شماره 140068390001047069- 1400/2/1 درخواست خانم نسیم صفدریان به طرفیت 1- شهربانو صالح فرزند حسین 2 – پروانه صفدریان فرزند قدرت اله 3 – مهری صفدریان علی آبادی فرزند قدرت اله 4 – نگین صفدریان فرزند نصرت اله ورثه مرحوم قدرت اله صفدریان دستور فروش ملک مشاعی به شماره پلاک ثتبی 24144 فرعی از 235 اصلی بخش 10 تهران و در این راستا ملک به نشانی تهران -محله ستارخان – خیابان شهید محمد کاشانی پور خیابان شهید حمیدرضا ارجمند کرمانی پلاک 15 ، توسط کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ به شرح ذیل به مبلغ 78/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مشخصات موجود ملک :ملک تعرفه شده شش دانگ یک قطعه زمین با موقعیت شمالی نسبت به گذر به مساحت 19 / 150 مترمربع با بنای احداثی در آن طبقات زیرزمین به مساحت تقریبی 23 مترمربع ( با کاربری تاسسیات که در زمان بازدید جمع آوری شده بود ) و طبقه همکف به مساحت تقریبی 10 / 99 مترمربع به صورت یک واحد اپارتمان مسکونی دارای هال پذیرایی ( پارتیشن بندی شده ) ، دو اتاق خواب ، آشپزخانه با کابینت ام دی اف ، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی ، فرنگی و روشویی ، پوشش کف واحد از جنس سرامیک ، پوشش دیوارها اندود گچ و رنگ و قسمتی کاغذ دیواری ، سرمایش ک.لر آبی و گرمایش بخاری گازی ، با قدمتی در حدود 50 سال ساخت با نمای جنوبی از جنس سنگ ، دارای انشعابات برق ، گاز و آب پوشش حیاط موزاییک می باشد . ملک دارای گواهی پایانکار ساختمان 5823 / ش / 502 مورخ 1368/4/25 شهرداری منطقه 2 تهران بوده و طبق گواهی مذکور تاریخ صدور پروانه ساختمانی 1349/12/8 می باشد .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/03/25 از ساعت 13/00 الی13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه همکف واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.25 ساعت13