آپارتمان مسکونی گلشهر

60000000000

توضیحات

9909982640900739

140001460000147828
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی0001327 شعبه  اول  نیابت دادگستری شهریار موضوع کلاسه پرونده 0001190  شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی تهران له: سارار  زنجانی علیه: صولت  وطنی  مرنی با  وثیقه  گذاری  سپهر  وطنی مرنی که محکوم است به پرداخت مبلغ 8/334/000/000  ریال  در حق محکوم له و مبلغ 5درصد ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ  1400/11/4  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی واحد نیابت کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه ارزیابی شده  به مبلغ 10  سهم  از  72  سهم  از  ششدانگ  کارشناسی    6  دانگ به  مبلغ  60/000/000/000  ریال  شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:احتراما  در  راستای  اجرای  قرار  کارشناسی  به  شماره بایگانی 0001190 مورخ  1400/10/8  دائر بر  ارزیابی  آپارتمان  پلاکثبتی  168/18395 بازدید  از  محل  به نشانی  کرج  محله گلشهر ویلا  خیایان  خیام غربی  پلاک  137  واحد  طبقه سوم جنوبی  به  شرح ذیل می باشد  :

آپارتمان  مورد  نظر  طبق  تصویر  سند  ابرازی دارای  پلاک  ثبتی  18395 فرعی  از  168  اصلی  مفروز ومجزی  از  1670  قطعه  10  به مساحت  219/65 مترمربع  به  مالکیت  6  دانگ  عرصه  واعیان  آقای  سپهر  وطنی  مرنی  فرزند  صولت وطنی  مرنی  دارای  سند  چاپی  681167  سری  الف سال  98  میباشد  آپارتمان دارای  3  اتاق  خواب  و  پذیرایی  و آشپزخانه  و مطبخ  و سه  سرویس  بهداشتی  دو  بالکن مسقف  و  دو پارکینگ  و یک انباری  در زیر  زمین    یک  می  باشد  واحد  دارای کف  لمینت  و سقف  گچ  بری  با  رنگ  روغن و نور  مخفی  دیوار  واحد ترکیب  سنگ  آنتیک  و  کاغذ  دیواری  و  رنگ  روغن  و دیوار  سرویس  کاشی و  کف  سرامیک  و  پنجره  یو  پی  وی  سی  و  کابینت  آشپزخانه  ام دی اف  و  بالکن ها سنگ  و گرمایش  پکیج  و سرمایش  اسپیلت  و نمای  ساختمان ترکیب  سنگ  وکامپوزیت  میباشد  ساختمان  دارای آسانسور  و لابی  و  آیفون تصویری و فضای  مشاعات  تفریحی  می باشد  .

نظریه  کارشناسی  :

با  توجه  به بررسی های  به  عمل  آمده و تحقیقات محلی  با توجه به بازار روز  معاملات  و بدون  در نظر  گرفتن  معارضین  و واگذاریهای  احتمالی و  هر  گوه دیونی  که  به اشخاص حقیقی وحقوقی  و سازمانها  و  نهاد ها  و شهرداری  و بانکها  در  صورت  بلا مانع  بودن  و نقل  وانتقال  و  مستحق  الغیر  نبودن  ارزش  ششدانگ  آپارتمان  مذکور  به  مبلغ  60/000/000/000  ریال  ارزیابی  و  اعلام میگردد  .

 

 

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ  1400/11/4  از ساعت 8    صبح تا  9