آپارتمان مسکونی کلاهدوز

22054560972

توضیحات

9709980228500539

140068460000515785
اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره  صادره از شعبه 25 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 980271  له احمد ميرزائي گلوجه غمي عليه علي كلاري و همچنین توقیفات شعب چهارم اجرای احکام شهید بهشتی و  یک اجرای احکام باهنر و  دوم اجرای احکام صدر كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 22/054/560/972 ريال بابت محکوم به و نیم عشر اجرایی ، در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي شماره فرعی 17039 از اصلی 37 مجزی و مفروز از 2095 فرعی قطعه 11 از اصلی مذکور از بخش یازده ثبتی تهران 3 دانگ متعلق به محكوم عليه با صلح عمری با حق فسخ به مدت 70 سال توسط مصالح نجیبه سیداحمد  حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

ریاست محترم اجرای احکام شعبه25  مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

1- مقدمه

احتراماً بازگشت به رونوشت دستور کارشناسی 140068100032026553 مورخ 1400/6/15 ریاست محترم اجرای احکام شعبه 25 دا دگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی در ارتباط با ارزیابی قیمت روز آپارتمان معرفی شده، چندین مرتبه با مالک تماسم گرفته شد که نهایتاً پس از مراجعه آقای علی کلاری به دادگاه و اطمینان از صحت موضوع ارجاع کارشناسی ملک مسکونی ایشان از محل بایدیدبه عمل آمد و مدارک تکمیلی مورد نیاز کارشناسی در تاریخ 1400/7/24 دریافت شد که پیرو این بازدید گزارش به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد.

2- محل ملک

ملک واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت) چهارراه قنات- خ بهداد (امتداد خیابان آقامیری) پلاک 14 روبروی مسجد هدایت – طبقه چهارم واحد 11 – کد پستی 1944644568

ملک مورد ارزیابی دو نبش است و آپارتمان مورد نظر در وجه جنوب شرقی ملک واقع است و دارای نمای جنوبی است و در این نما دارای بالکن می باشد.

3-مشخصات ثبتی ملک

آپارتمان مورد اشاره باتوجه به گواهی پایان کار مورخ 90/1/20 دارای عمر حدودا 10-12 ساله می باشد و براساس مندرجات سند شماره الف/ 95 959030 مورخ 10 تیر96 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره الکترونیکی یکتای 139620301026012800 عرصه و اعیان آپارتمان (وضعیت طلق خاص) به شماره فرعی 17039 از اصلی 37 مجزی و مفروز از 2095 فرعی قطعه 11 از اصلی مذکور از بخش یازده ثبتی تهران به مساحت 228/51 مترمربع واقع در طبقه چهارم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. مطابق مشخصات سند تک برگ صادره، آپارتمان در زمینی به مساحت حدود 830 مترمربع به شماره فرعی 2095 از اصلی 37 ساخته شدهاست. آپارتمان فوق دارای یک باب انباری قطعه شماره شش به مساحت 12/45 در غرب زیرزمین اول می باشد. و دو واحد پارکینگ مستقل 3و9 در همکف می باشد. شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) به شماره 4104039593033900100406 ثبت گردیده است.

مطابق مندرجات انتقال صلح شماره 54635 مورخ 96/2/10 دفترخانه 680 اسناد رسمی شهر تهران استان تهران این سند به نام علی کلاری به شماره شناسنامه 563 و کدملی 00143490158 صادر گردیده و اصالت دارد.

مطابق شرط صلح خیار فسخ این صلح به مدت 70 سال شمسی مباشرتا رأی مصالح (نجبیه سید احمد) محفوظ است. 2- منافع مورد صلح به مدت 70 سال شمسی مباشرتا متعلق به مصالح می باشد و این حق قابل توارث نمی باشد. 3- متصالحین حق انتقال مورد صلح را به هیچ وجه تحت عنوان مادام العمر مصالح و بدون رضایت رسمی نامبرده ندارند.

4- موقعیت و مساحت آپارتمان و متعلقات

کاربری این آپارتمان در سند مسکونی و کاربری فعلی آن نیز مطابق شواهد مسکونی است. مساحت ملک همانطوریکه ذکر شده است بصورت دوبلکس و به مساحت کلی 228/51 مترمربع می باشد و به منظور تسریع در کارشناسی ، ارزشگذاری و کارشناسی برمبنای مساحت مندرج در سند مالکیت انجام شده است، ملک دارای آسانسور می باشد. مجتمع دارای ورودی مناسب، لابی لوکس می باشد.

همانطوریکه در ابتدا ذکر شده، ملک در یکی از محلهای خیابان دولت و در مجاوزت مسجد موقوفه هدایت واقع است.

5- وضعیت فعلی ملک

نمای ساختمان، از نوع سنگ و آجر قرمز بوده و با توجه به سن خوداز وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار است.

باتوجه به بازدید به عمل آمده ملک دارای سه اتاق خواب می باشد که یکی از آنها  مستر می باشد دارای آشپزخانه اوپن که به بالکن ختم می شود، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی و حمام می باشد. دارای سه اتاق خواب( که یکی از اتاق خوابها مستر بوده و دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی با وان و جکوزی و اتاقل لباس می باشد)، هال خصوصی و آشپزخانه خصوصی و حمام و سرویس می باشد.

کف واحد سنگ با کیفیت خوب و دارای پنجره دوجداره است. تمامی اتاقها و فضاها دارای نما و نور مناسب می باشند. آپارتمان نسبتاً تمیز بوده قابل استفاده است. دیوارها همگی دارای کاغذ دیواری می باشد. ملک در حال حاضر خالی بوده و آماده بهره برداری است و سیستم گرمایش و سرمایش بصورت پکیج می باشد.

6- ارزشگذاری وضعیت روز

باتوجه به مندرجات مبسوط گزارش و بازدید و بررسی و معاینه محل ملک و تحقیقات محلی و دوایر مربوطه و جمیع عوامل موثر در ارزیابی و بر مبنای صحت جامعیت مدارک و اسناد ارایه شده، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان در مالکیت به شرح موصوف مبتنی بر مصالحه مشروط و کلیه حقوق متصور و مکتسبه این ملک برمبنای کاربری موصوف 142/300/000/000 ریال معادل چهارده میلیارد و دویست و سی میلیون تومان برآورد شده است که ارزش سه دانگ متعلق به  علی کلاری 71/150/000/000 ریال می باشد که پس از کسر میزان توقیفی ملک تحت اثر یادداشتهای بازداشتی فوق الاشار و در صورت کفایت قابلیت اضافه شدن مبلغ مورد ادعا به بازداشت های فوق را دارد.

باتوجه به کارشناسی انجام شده و مطابق تعرفه کارشناسان دادگستری دستمزد کارشناسی 54000000 ریال می باشد که در صورت تأیید دستور مقتضی نسبت به ترمیم دستمزد به میزان صلاحدید آن مقام محترم را صادر فرمایید.

با تقدیم احترامات فائقه

  حسین قربانی

3- مشخصات ثبتی ملک

آپارتمان مورد اشاره با توجه به گواهی پایبان کار مورخ 20/01/1390 دارای عمر حدوداّ 10 – 12  ساله می یباشد و بر اساس مندرجات سند شماره 959030 الف بر روی 95 مورخ 10 تیر 1396 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره الکترونیکی یکتای 139620301026012800 عرصه و اعیان آپارتمان ( وضعیت طلق خاص ) به شماره فرعی 17039 از اصلی 37 مجزی و مفروز از 2095 فرعی قطعه 11 از اصلی مذکور از بخش یازده ثبتی تهران به مساحت 51/228 متر مربع واقع در طبقه چهارم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد . مطابق مشخصات سند تک برگ صادره ، آپارتمان در زمینی به مساحت حدود 830 متر مربع به شماره فرعی 2095 از اصلی 37 ساخته شده است . آپارتماذن فوق دارای یک باب انباری قطعه شماره شش به مساحت 45/12 در غرب زیرزمین اول می باشد . و دو واحد پارکینگ مستقل 3 و 9 در همکف می باشد . شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( جام ) به شماره 54104039593033900100406 ثبت گردیده است .

مطابق مندرجات انتقال صلح شماره 54635 مورخ 10/02/1396 دفترخانه 680 اسناد رسمی شهر تهران استان تهران این سند به نام علی کلاری به شماره شناسنامه 563 و کدملی 0043490158 صادرگردیده و اصالت گردیده و اصالت دارد . مطابق شرط صلح خیار فسخ این صلح به مدت به مدت 70 سال شمسی مباشر تا رای مصالح ( نجیبه سید احمد ) محفوظ است .

2- منافع مورد صلح به مدت 70 سال شمسی مباشر تا متعلق به مصالح می باشد و این حق قابل توارث نمی باشد. 3- متصالحین حق انتقال مورد صلح را به هیچ وجه تحت عنوان مادام العمر مصالح و بدون رضایت رسمی نامبرده ندارند .

1- مقدمه

احتراما بازگشت به رونوشت دستور کارشناسی 140068100032026553 مورخ 15/06/1400 ریاست محترم اجرای احکام شعبه 25 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید در ارتباطظ با ارزیابی قیمت روز آپارتمان معرفی شده چندین مرتبه با مالک تماس گرفته شد که نهایتا پس از مراجعه آقای کلاری به دادگاه و اطمینان از صحت موضوع ارجاع کارشناسی ملک مسکونی ایشان از محل بازدید به عمل آمد و مدارک تکمیلی مورد نیاز کارشناسی در تاریخ 24/07/1400 دریافت شد که پیرو این بازدید گزارش به شرح استحضار تقدیم می گردد .

2-  محل ملک

ملک واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت) چهارراه قنات – خ بهداد –(امتداد خیابان آقا میری) پلاک 14 روبروی مسجد هدایت طبقه چهارم واحد 11 کد پستی 1944644568 ملک مورد ارزیابی دو نبش است و آپارتمان مورد نظر در وجه جنوب شرقی ملک واقع است و دارای نمای جنوبی است و در این نما دارای بالکن می باشد.

 

مقرر گرديد

92/99 درصد از یک دانگ ملك فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه  1400/11/06 از ساعت 8/30 الي  9 از طريق مزايده حضوري در محل برگزاری مزایده مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي به مبلغ 22/054/560/972 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 25 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

دوشنبه مورخه  1400/11/06 از ساعت 8/30 الي  9