آپارتمان مسکونی چیذر

93000000000

توضیحات

140068920001876035

140068460000506932
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 0001017 له آقای شهاب جنابی علیه آقای نادر جنابی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی4629 فرعی از 34 اصلی واقع در بخش 11 تهران به آدرس  تهران-چیذر، میدان ندا، خیابان صالحی، بلوار عسگری، نبش کوچه گلفام، پلاک14  از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد.بر اساس مستندات موجود در پرونده من جمله استعلام اداره ثبت اسناد حوزه ثبت ملک قلهک تهران به شماره 1399/11/15 خطاب به شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران، آپارتمان دوبلکس قطعه 2 تفکیکی شماره 4629 فرعی از 34 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک 1196 فرعی از اصلی مذکور (توضیحا طبق بخشنامه 23511 در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری پلاک 1196 مفروزی به پلاک 9398 مفروزی تغییر یافته) واقع در طبقه اول به مساحت 178/30 متر مربع که مقدار 96/87 متر مربع  آن طبقه تحتانی ومابقی طبقه فوقانی می باشد که مقدار 5/37 مترمربع آن مساحت بالکن ومقدار 12/35 متر مربع آن پیشروی به فضای خیابان 12 متری است که این مقدار 2/42 مترمربع بالکن پیشرفتگی می باشد به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ شماره 5 واقع در جنوب غربی محوطه مشاعی همکف به مساحت 10/80 مترمربع به انضمام انباری قطعه 4 واقع در زیرزمین به مساحت4/55 متر مربع به شماره دفتراملاک الکترونیک 139720301026009548 و 13962030102650023 و شماره ثبت 254976  صفحه 124 دفتر892 به نام شهاب ونادر جنابی هریک1/5 دانگ مشاع و مهری پهلوانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ و اسنادمالکیت به شماره چاپی های 911214و 57787 و 938068 صادر شده است سپس سه دانگ مشاع از طرف مهری پهلوانی برابر سند قطعی30668 مورخ 1397/10/25 دفترخانه 608 تهران به نادر جنابی  منتقل شده است. وسند مالکیت به شماره چاپی 430116 به میزان 4/5 دانگ مشاع به نام نامبرده صادر شده است. ضمنا نسبت به پلاک فوق تصمیم واحد ثبتی دائربرعدم قابلیت افراز به شماره 139785601026030390 مورخ 1397/10/05صادر شده است.واحد مورد نظر به صورت دوبلکس و شامل سه اطاق خواب می باشد که دواطاق خواب سمت جنوب و یک اطاق خواب وپذیرایی در قسمت دوبلکس شمالی آپارتمان واقع شده است، و آپارتمان سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی دارد .پنجره های آپارتمان فلزی است، کف پوش واحد مورد نظر سرامیک بوده و دیوار و سقفها گچ و رنگ آمیزی بوده و دیوار آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی کاشی می باشد، کابینت ام دی اف، درب ورودی چوبی و درب اتاقها کلاف چوبی با روکش از جنس ام دی اف می باشد، سیستم سرمایش کولرآبی و سیستم گرمایش شوفاژ به انضمام شومینه گاز سوز است، نمای خارجی ساختمان از جنس سنگ می باشد و مورد کارشناسی فاقد آسانسور  می باشد، قدمت ساختمان فوق حدود27 سال می باشد.صرفنظر ازاحراز مالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی وصحت مدارک ابرازی و باعنایت به وضع و موقعیت محل ومقدار مساحت عرصه واعیان ونوع بنا ونحوه بهره برداری (مسکونی) واوضاع واحوال روز،  ارزش ششدانگ مورد کارشناسی(پلاک ثبتی 4626 فرعی از 34 اصلی) با قدر السهم ازعرصه و سایرامتیازات با فرض اینکه از جهات حقوقی و قضایی منعی برای انجام معامله وبدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی نداشته باشد برابر مبلغ نود و سه میلیارد ریال 93/000/000/000 ریال ) معادل نه میلیارد وسیصد میلیون تومان تقویم می گردد. و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/10/29  از ساعت 9 الی 10  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه 106 مجتمع قضایی عدالت تهران-الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ر تاریخ روز 1400/10/29  از ساعت 9 الی 10