آپارتمان مسکونی چهار راه مصباح

4180000000

توضیحات

9009982611700571

140001460000147176
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                  آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

بموجب دادنامه شماره 526  صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی کرج و در پرونده اجرایی کلاسه 971697 دعوی مریم سهرابی زاده به طرفیت رضا حامدی مقدم محکوم علیه محکوم است به پرداخت 243 سکه تمام بهار آزادی بابت کل محکوم به و هزینه نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 23793 فرعی از 162 اصلی توسط این اجراء توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

1-نام و نام خانوادگی صاحب ملک: سه دانگ از شش دانگ به نام رضا حامدی مقدم

2-محل وقوع ملک: كرج- چهار راه مصباح- خيابان شالچي- كوچه ميردار نژاد- ساختمان كيميا- پلاك 7- طبقه چهارم- واحد شماره 7 (سمت شمال)

3-وضعیت ثبتی و کاربری ملک: آپارتمان مسکونی

4-وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: تخلیه

5-وضعیت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مشاعی

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند: مالکیت

7-توصیف اجمالی ملک:

1- آدرس: كرج- چهار راه مصباح- خيابان شالچي- كوچه ميردار نژاد- ساختمان كيميا- پلاك 7- طبقه چهارم- واحد شماره 7 (سمت شمال). 2- قرار كارشناسي: با راهنمايي طرفين پرونده نسبت به بازديد از ملك پلاك ثبتي 23793 فرعي از 162 اصلي، با توجه به شرايط قيمت منطقه، وضعيت احداث اعياني، جنس و نوع بنا، قدمت ساخت، نحوه تصرفات، حدود اربعه، كليه حقوق و منافعي كه اشخاص در آن دارا مي باشند و با رعايت تمامي جهات موثر در ارزيابي، نسبت به اجراي مفاد خواسته اقدام و نتيجه اعلام گردد. 3- بررسي اسناد و مدارك ابرازي 3-1 كپي سند مالكيت تك برگي به شماره سريال 261278 سري الف سال 91. 4- مشخصات ملك: مطابق اسناد و مدارك ابرازي، ملك مورد بازديد عبارتست عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 23793 فرعي از 162 اصلي قطعه 7 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 10434 فرعي از اصلي مذكور حوزه ثبت ملك كرج ناحيه يك استان البرز به مساحت 79/61 مترمربع واقع در طبقه چهارم كه 2/64 مترمربع آن بالكن مسقف است، به انضمام انباري قطعه 7 تفكيكي به مساحت 1/56 مترمربع و پاركينگ قطعه 4 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن. كل ساختمان 4 طبقه بالاي همكف، طبقه همكف پاركينگ و انباري و طبقات فوقاني هر طبقه 2 واحد مسكوني و در مجموع 8 واحد مسكوني با اسكلت بتن، نماي سنگ و قدمت تخميني حدود 18 سال ساخت مي باشد. واحد مورد نظر واقع در سمت شمال طبقه چهار، مشتمل بر 2 اتاق خواب، هال و پذيرايي با پوشش كف سراميك و بدنه كاغذ ديواري، آشپزخانه اپن با پوشش كف و بدنه سراميك و داراي كابينت mdf، حمام و توالت مي باشد. سيستم گرمايشي بخاري، شومينه و آبگرمكن ديواري و سيستم سرمايشي كولر آبي و داراي انشعاب آب مشترك، برق و گاز مستقل مي باشد. نظريه كارشناسي: با توجه به مشخصات ذكر شده و در نظر گرفتن ساير جهات از قبيل مساحت، قدمت، دسترسي، موقعيت، شرايط بازار و غيره، صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات، ديون احتمالي و نداشتن منعي براي نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و حقوق مكتسبه، ارزش پايه كارشناسي ششدانگ ملك موصوف مبلغ هشت ميليارد و سيصد و شصت ميليون ( 8/360/000/000 ) ريال معادل هشتصد و سي و شش ميليون تومان (ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/180/000/000 ريال ) ارزيابي و اعلام مي گردد. تبصره1: تشخيص صحت و اصالت مدارك ابرازي خارج از حدود صلاحيت اينجانب مي باشد. در حال حاضر ملك مذكور تحت سكونت نبوده و كليد درب ورودي آن دست خانم مريم سهرابي زاده مي باشد.

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده: 4/180/000/000 ریال

بنابراین مقررگردید سه دانگ از شش دانگ ملک فوق الذکر در روز  دوشنبه مورخه 1400/11/04 ازساعت 9:00 الی 10:00 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی کرج واقع در کرج بلوار ملاصدرا روبروی پارک نبوت ساختمان شماره 2 به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن رابه این اجراء تحوبل نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز  دوشنبه مورخه 1400/11/04 ازساعت 9:00 الی 10:00