آپارتمان مسکونی پونک

3500000000

توضیحات

9809982165000629

140068460000491216
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي مزايده نوبت دوم مال غير منقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 980850/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عليرضا مبشرتوفيق به پرداخت تعداد 100 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) بابت مهريه،وهمچنين پرداخت مبلغ1/025/000ريال بابت هزينه دادرسي هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 34/900/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم رقيه قاسمي و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك واحدآپارتمان موصوف متعلق به محكوم عليه توقيف و پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

**توصيف ملك**

در اجراي قرار كارشناسي صادره از آن شعبه محترم مربوطه به خواهان پرونده خانم رقيه قاسمي به طرفيت آقاي عليرضا مبشر توفيق با شماره كلاسه بايگاني 980850 به محل ملك واقع تهران، پونك، چهارديواري، انتهاي خيابان چمران، نبش چمران، ساختمان طلوع، پلاك 1و3، مراجعه، نظريه اصلاحيه كارشناسي را به استحضار مي رساند. شرح كارشناسي: مورد كارشناسي ارزيابي تمامي ششدانگ يك واحد آپارتمان به پلاك ثبتي 2307فرعي از 119 اصلي  بخش 11 تهران به متراژ تقريبي 70 مترمربع مي باشد در معيت وكيل محترم پرونده به آدرس فوق مراجعه به دليل عدم حضور متصرف امكان بازديد از داخل واحد ميسر نگرديد ضمن تحقيق و سوال از يك همسايه ساكن در آن ساختمان و اعلام بي اطلاعي از متصرف فعلي، اطلاعات ساختمان و واحد از ايشان سوال گرديد كه به شرح: اين ساختمان به صورت يك طبقه زيرزمين، يك طبقه همكف و چهار طبقه مسكوني مي باشد يك باب تجاري نيز در همكف وجود دارد ساختمان در حدود 11 سال قدمت داشته و واحد مورد نظر در طبقه سوم قرار دارد(آپارتمان شماره پنج). با توجه به موقعيت ملك، اين واحد از جنوب و غرب از نور گيري مستقيم برخوردار است و بنابر اظهارات مطلعين، داراي دو اتاق خواب، آشپزخانه به صورت اوپن و سرويس بهداشتي مي باشد سيستم سرمايش از نوع كولرآبي و گرمايش پكيج مي باشد واحد مورد نظر داراي پاركينگ و انباري است نماي غربي و جنوبي ساختمان از نوع سنگ گرانيت اجرا گرديده است دسترسي به زيرزمين توسط يك رمپ از سمت حياط مي باشد ساختمان داراي يك آسانسور نفر بر مي باشد. نظريه كارشناسي : با عنايت به موقعيت و قدمت آپارتمان و با فرض صحت اظهارات مطلعين و همسايه ساكن در آن ساختمان و با فرض عدم بدهي واحد مورد نظر به اشخاص حقيقي و حقوقي و بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و ادارات، و همچنين قابل انتفاع بودن واحد به جهت سكنا، ارزش تمامي ششدانگ آپارتمان با احتساب كليه انشعابات و پاركينگ و انباري، مبلغ 21/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد و يكصد ميليون تومان برآورد و ارزيابي مي گردد. بنابر گواهي حصر وراثت ابرازي به شماره دادنامه 98099340200082 و شماره پرونده 97/3402/24 مورخ 98/02/22 صادره از حوزه 3402 مجتمع 5 شوراي حل اختلاف، قدرالسهم خوانده پرونده (عليرضا مبشر توفيق فرزند مرحوم احمد مبشر توفيق) از آپارتمان فوق، مبلغ 3/500/000/000 ريال معادل سيصد و پنجاه ميليون تومان . معادل يك دانگ از شش دانگ آپارتمان مذكور مي باشد كه بابت بخشي از مطالبات محكوم له  بفروش مي رسد  

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/03 ساعت 09/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود) 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 ساعت 09/30 الي 10/00