آپارتمان مسکونی و خودرو

3150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982667200605
شماره آگهی:
140091460000088573
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول و منقول ( مرحله اول)

در پرونده970452 صادره از شعبه 4 دادگستری ملارد به سود مهری کوثری عليه ا-صغری صابری منش2-خسرو حاجی زاده(باتوجه به اینکه خسرو حاجی زاده فوت نموده ورثه ایشان فاطمه و فائزه و عاطفه و جمشید حاجی زاده و خدیجه نصری نصرآباد میباشد) 3-اکرم حاجی زاده4-منوچهر حاجی زاده5-جواد حاجی زاده6-پرویز حاجی زاده7-فاطمه حاجی زاده8-امید حاجی زاده 9- اعظم حاجی زاده بخواسته تقسیم ترکه (از بابت توقیف یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 43/20710) و در پرونده کلاسه 972239 صادره از شعبه 5دادگستری ملارد له مهری کوثری علیه صغری صابری منش و امید حاجی زاده به خواسته 22/304/857 تومان از بابت مهریه و پرونده 980182 صادره از شعبه 2 دادگستری ملارد له مهری کوثرعلیه صغری صابری منش امید حاجی زاده به خواسته 25/665/000 تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به توقیف ملک به شماره پلاک 43/20710 كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ برابر با مبلغ 3/150/000/000 ریال میباشد و توقیف یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 813 د 64 ایران21 مدل 1388 نقره ی متالیک که 480/000/000 ریال کارشناسی گردیده است ، سپس مقرر گرديد در تاريخ 1400/03/18 از ساعت 13/00 از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد مشخصات ملك توقيفي به پلاک ثبتی 43/20710 به آدرس مارلیک- خ مریم غربی- س فراز -طبقه ی چهارم- واحد 15آپارتمان فوق باسازه ی بتن نما، نما سنگ ،دارای اسانسور- کف سرامیک-دو خوابه-دارای شومینه- انباری-آشپزخانه که سه دانگ مشاع از ششدانگ که مبلغ آن 3/150/000/000 ریال میباشد در خصوص خودرو نیز الباقی مبلغ پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و خودرو به وي تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را پرداخت ننماید پس از كسر هزينه مزايده ، به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه ارائه مي شود و قبل از مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت ) مال به خريدار تسليم نخواهد شد ( مزایده یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 813 د 64 ایران21 مدل 1388 نقره ای متالیک شماره موتور 2996606 و شماره شاسی 1422288087558 مشخصات خودرو از ناحیه لاستیک ها با توجه به پارک طولانی مدت مستعمل گردیده – باطری آن دشارژ و غیرقابل استفاده شده است – چراغ جلو سمت راست پایه آن شکسته که باید تعویض شود ) (توضیح اینکه از بابت تقسیم ترکه یک دستگاه آپارتمان درصورت فروش وجه آن بدوا به محکوم لها از حساب محکوم علیها که در تقسیم ترکه میباشد کسر و پرداخت و الباقی مازاد آن بین وراث تقسیم خواهد شد) و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد – رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.18 ساعت13