آپارتمان مسکونی واقع در خیابان باهنر- شهرک یاس- گلزار 4 ساختمان امید 2 طبقه سوم

9900000000

توضیحات

شماره پرونده:
140001920000380862
شماره آگهی:
140001460000154556
شعبه صادر کننده:
شعبه سيزدهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده كلاسه 0001019 صادره از شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان کرج له: خانم سیده محدثه افتخاری فرزند سید یوسف عليه: آقای علی رحمانی فرزند حسین محكوم عليه محکوم است به پرداخت تعداد 414 عددسکه تمام بهارآزادي بابت مهريه به انضمام خسارات دادرسي به مبلغ 6/232/088 ریال و مبلغ 16/400/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له و نيز پرداخت 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي ملك توقيفي متعلق به آقای علی رحمانی محکوم عليه شامل شش دانگ آپارتمان بدون سند رسمی ازسوي اين اجرا توقيف وتوسط هیات کارشناسان رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است درمورخ 1400/11/16 روز شنبه ازساعت9 صبح الي 10صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 9/900/000/000 ريال نظريه كارشناسي شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت ومكان برگزار خواهد شد . مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: آدرس ملک:کرج- خیابان باهنر- شهرک یاس- گلزار 4 ساختمان امید 2 طبقه سوم واحد 7 با عنایت به موارد جمیع موارد صدرالذکر و لحاظ کلیه آیتم های موثر در ارزیابی املاک مسکونی از جمله نحوه دسترسی و موقعیت قرارگیری عرصه در بافت شهری ، عرض گذر و میزان سهم العرصه متعلقه ، مستندات مالکیت ، قدمت و استحکام بنای احداثی ، کیفیت احداث و نگهداری و نوع مصالح به کار رفته در اعیان ،همچنین مساحت زیربنای ساختمان و امتیازات و منضمات مربوطه بدون احتساب مبالغ رهن یا بازداشت یا بدهی های متعلقه ، ارزش عادله روز ششدانگ ملک موصوف به علاوه ملحقات 9/900/000/000 ریال معادل مبلغ نهصد و نود میلیون تومان تقويم و اعلام مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16 روز شنبه ازساعت9 صبح