آپارتمان مسکونی میدان شهدا

12000000000

توضیحات

140068920003226294

140068460000490877
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره 0002928 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه به شماره 049-1400 مورخ 1400/06/31 فی مابین آقای محمود رضا نوفرد با وکالت آقای مسعود خداوردی و غیره به شرح دادنامه مووصف مبنی بر فروش ملک به پلاک ثبتی 3568/359 مفروزی از پلاک 146 فرعی از اصلی مذکور بخش 7 تهران  به  ادرس تهران میدان شهدا  خ شکوفه  ک بهبود  پ 3 ط همکف واحد 1که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : ملک به پلاک ثبتی 3568/359 مفروز و مجزی 146 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 70/74 مترمربع ( هفتاد و هفتادو چهارمتر ) بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه 2 تفکیکی به مساحت 10/70 متر مربع در زیرزمین و ششدانگ انباری قطعه 4 تفکیکی به مساحت 18/92 ( هیجده و نودو دو متر مربع ) در زیرزمین واحد مذکور واقع شده است در طبقه همکف ساختمانی شمالی 5 طبقه ( زیرزمین شامل پارکینگ و انباری + همکف مسکونی + 3 طبقه مسکونی تک واحدی روی آن ) با قدمت حدودی 25 سال اسکلت فلزی – سقف طاق ضربی نماسنگ پنجره ها تک جداره با قاب فلزی 2 خوابه کف سنگ و دیوارها نقاشی شده آشپزخانه اوپن با کابینت های فلزی فاقد آسانسور و بالکن دارای پارکینگ و انباری گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن و سرمایش کولر آبی – دارای انشعاب آب و برق و گاز در اختیار محکوم علیهم ( خواندگان ) با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نبود معارض ارزش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 3568/359 مفروزی 146 به مساحت 70/74 متر مربع به مبلغ 12/000/000/000 ریال ارزیابی و  مقرر شد در روز یک شنبه  مورخ 1400/11/03 از ساعت 9 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردلیلی در زمان مقرر  بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

یک شنبه  مورخ 1400/11/03 از ساعت 9 الی 9/30