آپارتمان مسکونی مرزداران

29200000

توضیحات

9809982651101341

140068460000516214
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان قدس بشماره 0000717 مورخ 6/8/1400  محکوم علیه بهرام جناقچی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 7.393.008.000 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له هوشنگ شفیع نژاد ونيز پرداخت مبلغ 364.470.400 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 405042  فرعی از 2395 اصلی مفروزی ومجزا شده از 118485فرعی از اصلی قطعه 6تفکیکی  واقع در بخش 10تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران مرزداران خیابان اطاعتی جنوبی کوچه نسترن پلاک4 واحد جنوبی طبقه سوم و با کیفیت مشخصات ملک یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب طبقه 3به مساحت 112.43متر مربع که 3.01متر مربع آن بالکن است . ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان سه خوابه کف سرامیک آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف سیستم سرمایش کولر آبی سبستم گرمایش شوفاژ و شومینه نازک کاری دیوارها کاغذ دیواری و … واقع در ساختمان جنوبی 7طبقه 10واحدی طبقات زیرزمین و همکف شامل تاسیسات پارکینگ ها و انباری ها و… بعلاوه طبقات اول تا پنجم هر طبقه شامل دو واحد  با نمای سنگ ساختمان دارای اسکلت بتنی و گواهی پایانکار  شماره 22099815 مورخ 19/9/1388 شهرداری منطقه 2 می باشد ساختمان دارای آسانسور بوده  و شماره شناسایی آن 36270073 می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش سه ممیز بیست وشش صدم دانگ به مبلغ  29.200.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید  ملک در حال حاضر در تصرف همسرم بهرام جناقچی و ملک نیز مسکونی و در اجاره کسی نمی باشد و از اقدام امضا و سایر مشخصات موکله می کرد .و اعلام داشت بخاطر ندارم .  لذا مقرر گردید  مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان 8254%دانگ (هشت هزار ودویست وپنجاه وچهار ده هزارم دانگ از 3.36دانگ از 6دانگ به مبلغ 739.300.800ريال و میزان 8661%دانگ (هشت هزاروششصدوشصت ویک ده هزارم دانگ از 3.26دانگ از شش دانگ با احتساب نیم عشر دولتی به مبلغ 775.747.840ريال در روز یکشنبه  مورخ 3/11/1400ازساعت 9الی 9:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 3/11/1400ازساعت 9الی 9:30ب