آپارتمان مسکونی قلهک تهران وچند دستگاه خودرو

رایگان

توضیحات

9909982160800165

140068460000490024
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول

نظر به صدور دادنامه  شماره 9909972160801280  صادره ازشعبه 43دادگاه عمومی تهران خواهان آقای افشین رزبان با وکالت آقای محمد علی عباسی  بطرفیت خوانده خانم هاله رزبان با وکالت آقای محسن کریمی تمیجانی که بموجب دادنامه مذکور ، حکم بر فروش اموال موروثی شامل یک دستگاه آپارتمان و دو دستگاه خودرو سواری که پس از ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مربوطه ، اموال مزبور به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

موضوع: گزارش کارشناسی پرونده اجرایی کلاسه 0000816

محکوم‌له : آقای افشین رزبان با وکالت آقای محمد علی عباسی 

محکوم‌علیه: خانم هاله رزبان با وکالت آقایان محسن کریمی تمیجانی

موضوع کارشناسی: ارزیابی دودستگاه خودرو و یک دستگاه آپارتمان

1) : ارزیابی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 37/17482  بخش ثبتی ۱۱ تهران

پیرو ابلاغیه صادره در اجرای قرار کارشناسی فوق، پس از مراجعه به آن شعبه و مطالعه پرونده، با راهنمایی و در معیت خوانده پرونده از محل وقوع ملک مورد نظر بنشانی تهران – خ دولت- چهارراه كاوه – خ شهید وارسته کوچه خروش – نبش کوچه رکنی – پلاک ۱ ساختمان خروش – طبقه هشتم بازدید گردید و پس از بازدید فنی و بررسی مدارک ابراز شده، نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

مدارک ابراز شده شامل تصاویر سند مالكيت و صفحه اول پایان کار می‌باشند.

مشخصات ثبتی ملک مورد نظر:

بنا بر مفاد تصویر مدارک ابرازی، ملک مورد نظر عبارت از عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی واقع در سمت شرقی طبقه ۴ به پلاک ثبتی ۱۷۴۸۲ فرعی از 37 اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی ۱۱حوزه ثبت ملک قلهک تهران، دارای شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۱۰۲۶۰۲۲۷۷۹ به مساحت 65/142 مترمربع بانضمام دو واحد پارکینگ مسکونی به شماره‌های ۱۲ و ۷ تفکیکی به مساحت هر کدام 80/10 مترمربع و بانضمام انباری قطعه ۴ تفکیکی به مساحت 89/2  مترمربع و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات می‌باشد که سند چاپی به شماره ۴۰۱۹۵۹ سری ب ۹۵ بنام آقای علی‌اکبر رزبان طبق سند انتقال قطعی شماره ۵۱۰۸۴ مورخ 15/05/96 دفترخانه ۵۲۷ تهران ثبت و صادر و تسلیم گردید.

حدود اربعه آپارتمان مذکور طبق مفاد اسناد مالکیت می‌باشد. کاربری آپارتمان مسکونی و در زمان بازدید فاقد ساکن بوده است.

مشخصات اعیانی:

ساختمان مورد بازدید یک بنای دو نبش شمالی ۷ طبقه (طبقات زیرزمین الی پنجم) و شامل ۱۰ واحد آپارتمان واقع در طبقات اول الی پنجم می‌باشد. در طبقه زیرزمین موتورخانه مرکزی و تعدادی از پارکینگ‌ها و انباری‌ها و در طبقه همکف لابی ورودی و بقیه پارکینگ‌ها واقع می‌باشند.

ساختمان دارای اشتراکات آب و برق عمومی و اختصاصی و گاز شهری است. نمای ساختمان ترکیب سنگ و کامپوزیت، دارای یک دستگاه آسانسور، کف پله‌ها سنگ، دست‌انداز پله‌ها نرده فلزی، کف پارکینگ سنگ و قدمت احداث آن حدود ۱۰ الی ۱۱ سال است.

کف آپارتمان سرامیک، دارای درب ورودی ضد سرقت، سه اتاق خواب با کمد دیواری (یک خواب مستر بدروم)، سالن و هال، آشپزخانه با کابینت ام دی اف، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام، پوشش دیوارها و سقف سفیدکاری و نقاشی پنجره‌ها upvc با شیشه دوجداره، سقف کاذب با نورپردازی، شومینه در پذیرایی، سیستم سرمایش و گرمایش آن چیلر و فن‌کوئل مرکزی با کانال‌کشی سقفی است.

توضیحات ضروری کارشناس:

این نظریه کارشناسی در محدوده قرار کارشناسی و بر اساس مدارک موجود در پرونده و مستندات ابراز شده انجام شده است و چنانچه پس از ارائه این نظریه کارشناسی، مدارک و مستندات و اطلاعات دیگری ارائه گردد که در نتیجه‌گیری و ارائه نظریه کارشناسی مؤثر واقع گردد، مسئولیتی متوجه کارشناس نبوده و اظهارنظر مجدد عنداللزوم به دستور آن مقام محترم انجام خواهد شد و بدیهی است که مسئولیت صحت و سقم و اعتبار مدارک و مستندات ابراز شده از سوی طرفین بر عهده و متوجه ابراز کننده آن می‌باشد.

نظریه کارشناسی:

با توجه به شرح وارده و مشخصات ملک مذکور و در نظر گرفتن جهات وارده و مؤثر در موضوع از قبیل موقعیت محلی، قدمت و نوع و عرض گذر و دسترسی و غیره و صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و با فرض صحت اسناد مالکیت و مدارک ابرازی و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديون احتمالی و در صورتی که ملک مذکور از هر جهت بلامنازع و بلامعارض بوده و هیچگونه منع قانونی و شرعی جهت نقل و انتقال قطعی نداشته باشد، ارزش کل شش‌دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور همراه با کلیه امتیازات و انشعابات به مبلغ نود و شش میلیارد و سیصد میلیون ریال برابر (9/630/000/0000 تومان) تقویم و اعلام می‌گردد.

 

 2)؛ یک دستگاه خودرو سواری پژو(TU5)ا 206 هاچ بک بشماره انتظامی 763 ط 81 — ایران 10

 مدل سال 1396 خاکستری رنگ بشماره شاسی g116672    و بشماره موتور 0010782  نوع سوخت بنزین که بدنه دارای خوردگی می باشد که رنگ آمیزی شده تایرها 60% موتور ، گیربکس و دیفرانسیل همگی سالم می باشند که با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت خودرو موضوع مزایده به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برابر (175/000/000 تومان) تقویم و اعلام می‌گردد.

 

 

3) ؛یک دستگاه خودرو سواری پراید EX ا 131  بشماره انتظامی 515 د 93 — ایران 11

 مدل سال 1392 سفید رنگ بشماره شاسی 3600645    و بشماره موتور 4828417  نوع سوخت بنزین که بدنه دارای خوردگی می باشد ضمنا گلگیر جلو سمت چپ و سپر جلو دارای خوردگی است که نیاز به بازسازی ئ تعمیر دارد ، تایرها 60% موتور ، گیربکس و دیفرانسیل همگی سالم می باشند که با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت مذکور ، خودرو موضوع مزایده به مبلغ ششصد میلیون ریال برابر (60/000/000 تومان) تقویم و اعلام می‌گردد.

 

لذا مقرر است ششدانگ پلاک ثبتی موصوف و همچنین دو دستگاه خودرو سواری مذکور ، در روز دوشنبه مورخ  1400/10/27  ساعت 30 ؛ 08 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه اول مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر  )  را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدصدر — صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مه

1400/10/27  ساعت 30 ؛ 08