آپارتمان مسکونی فردیس

3886000000

توضیحات

9709982613000300

140001460000148380
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب  پرونده اجرایی کلاسه 9900893 – 9900151 صادره از شعبه15دادگاه حقوقی  کرج محکوم علیه : فاطمه فتح  الهی  فرزند  اله  قلی  محکوم است به پرداخت مبلغ 3/634/719/435 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له : محمود  نور  پور  همه  کسی  فرزند  مراد حاصل  با  وکالت  آقای  علی  فتحی  سعدی  و مبلغ 181/735/972 ریال نیم عشر دولتی. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال محکوم علیه برابر متن آگهی و نظریه کارشناسی  از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناس دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درمورخ 1400/11/04 از ساعت 9 صبح تا  10 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده  صرفا 29 سهم مشاع از 100 سهم مشاع از شش دانگ به ارزش 3/886/000/000 ریال به فروش می رسد/. شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید  فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما  بازگشت  به شماره بایگانی  پرونده  9900893  در خصوص  دعوی  آقای  محمود نور پور  همه  کسی به  طرفیت  خانم  فاطمه  فتح الهی  مبنی  بر  مطالعه  خسارات دادرسی  و مطالبه  وجه  بابت  . .در جهت  انجام کارشناسی  و توصیف  وارزیابی  ملک به  پلاک  ثبتی  162/25645    به  شرح  ذیل  می باشد  .

فردیس  کرج  مترو فردیس  به  سمت  اکبر  آباد  بلوار  آخوندی  کوچه  شقایق  غربی  پلاک 86  که  آپارتمان  به  مساحت 104/16  مترمربع  واقع  در  طبقه اول  سمت  شمال  شرقی  در  ساختمان  شمالی  دارای  سه طبقه  بر روی همکف  با نمای  سنگ بادبر  اسکلت  بتنی    سقف  تیرچه  و بلوک    که در  طبقه  اول  تا سوم    هر  کدام  دارای چهار واحد و در مجموع 12 واحد مسکونی  وکاربری    همکف  بصورت  ورودی    پارکینگ  و انباری  می باشد  واحد مورد ارزیابی  دارای  دو خواب  و هال وپذیرایی  و  آشپزخانه    اپن  با کابینت  ام دی  اف    سرویس  کامل    کف  سرامیک  و  پوشش  دیوار  ها  اندود  سفید    و رنگ    دمت  بنا  حدود  15  سال    میباشد    موقعیت  حدودی  مرکز  ملک بر  اساس  سیستم  می باشد .

بر اساس  نامه  بازداشت  مورخ  1400/2/4    ابزاری  ششدانگ  عرصع  واعیان  آپارتمان  مسکونی  به  مساحت  104/16  مترمربع  در  سمت  شمال  شرقی  در  طبقه  اول  بانضمام  پارکینگ  قطعه  4  به  مساحت  11  مترمربع  واقع درطبقه  همکف  دارای  پلاک ثبتی  25645  فرعی  از  162  اصلی  مفروز  ومجزی  از  2690  فرعی  از  162  اصلی  قطعه  4  ناحیه  ثبتی  فردیس  به  مالکیت  ششدانگ  عرصه  واعیان  فاطمه  فتح  اللهی  موضوع  سند  مالکیت  اصلی  بشماره چاپی  922657  سری  ج  سال  1397  دارای  بازداشت  دائم  بموجب  نامه  صادره  از  شعبه  4  اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  کرج  می باشد  .

نظریه  کارشناسی 

با  عنایت  به  موارد  فوق  و موقعیت  مکانی  نوع  دسترسی  و  کاربری  مساحت    نحوه  ساخت  جهات  موثر در  موضوع  و عوامل  ذی  مدخل  در  این  کارشناسی  جدا از  هر  گونه  مخدوش  بودن  مدارک  ابزاری  و  صرفنظر  از  هر  گونه ممنوعیت  قانونی  و بدهی  و دیون  واگذاریهای احتمالی  به اشخاص  حقیقی و حقوقی    و شهرداری  و بانکها  و  دارایی  و غیره  و….  ودر صورت  تحویل  بلامعارض  ملک  به  خریدار  ارزش  ششدانگ  عرصه  واعیان  واحد  مذکور  به  مبلغ  13/400/000/000  ریال  معادل  یک  میلیارد  وسیصد  وچهل  میلیون  تومان  ارزیابی  واعلام  میگردد  .

 ***شایان ذکر است صرفا 29 سهم مشاع از 100 سهم مشاع از شش دانگ به ارزش 3/886/000/000 ریال به فروش می رسد/.

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

درمورخ 1400/11/04 از ساعت 9 صبح تا  10