آپارتمان مسکونی شمال غرب

6291294

توضیحات

ر

9909988188100030

140068460000493016
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بخش نوکنده بشماره 0000043 مورخ 19/5/1400 محکوم علیه علی اصغر عزیزی و مهدی عزیزی فرزند علی اکبر محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 50عدد سکه تمام بهار آزادی و 26.629.289ريال عنوان هزینه دادرسی  از ماترک مرحوم علی اکبر عزیزی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له فاطمه صغری ریاحی ونيز پرداخت مبلغ 25.375.000  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 117322  فرعی از 4476 اصلی  واقع در بخش 7  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران  افسریه 15متری اول خیابان 14خیابان فیض آبادی پلاک 32 واحد1 و با کیفیت واقع در سمت شمال غربی  طبقه اول به مساحت چهل و چهار متر و بیست و پنج دسیمتر مربع به انضمام انباری قطعه 1به مساحت یک متر و پنجاه دسیمتر مربع با قدر السهم از عرصه و سایر قسمتهای اشتراکی دارای اسناد رهنی  بانک  و بازداشت مقدم  می باشد .مشخصات ملک یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه اول یک ساختمان 4طبقه جنوبی می باشد واحد فوق شامل 1اتاق خواب هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام کف اتاقها و هال و پذیرایی بصورت سرامیک کف آشپزخانه و سرویس ها  از جنس سرامیک  پلاستر  دیوار و سقف اتاقها و هال  ازگچ با رویه  رنگ آمیزی شده می باشد دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی کولر آبی می باشد . عکس نمای ساختمان پیوست می باشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  6.800.000.000 ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی می باشد و در تصرف خانم فاطمه صغری ریاحی می باشد و وسال ایشان در منزل مسکونی می باشد . لذا مقرر گردید  مطابق ماده  پنج دانگ وپانصدوهفتادوسه هزارم دانگ از ششدانگ مشاع با احتساب نیم عشر دولتی به مبلغ 6.316.669.289ريال بدون نیم عشر دولتی میزان پنج دانگ وپانصدوپنجاه ویک هزارم دانگ از ششدانگ لاک ثبتی بشماره 117322  فرعی از 4476 اصلی  واقع در بخش 7  تهران به مبلغ 6.291.294.289ريال در روز شنبه مورخ25/10/1400 ازساعت 10الی 10:30  با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/10/1400 ازساعت 10الی 10:30