آپارتمان مسکونی ستارخان

7000000000

توضیحات

9909980237600775

140068460000493375
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                            آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

بموجب  پرونده اجرائی کلاسه 1/9902702صادره ازشعبه  55    دادگاه عمومی تهران دعوی چک بلامحل        بطرفیت  مهدی قربانعلی بیک فرزند احمد    محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ      55/000/000/000  ریال بابت کل محکوم به ومبلغ 2/750/000/000        ریال بابت نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی  426342 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 ناحیه 01      توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:مهدی قربانعلی بیک

2-محل وقوع ملک: ستارخان خیابان شهید حاجی پور امیر بن بست هو من پلاک 14 طبقه دوم-3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: حوزه ثبتی شهرآرا بخش 10 (2395/426342)

4-وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره: ندارد

5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن: مشاع

6-وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند: ندارد

7-توصیف اجمالی ملک: توصیف اجمالی ملک شش دانگ یک دستگاه آپارتمانمسکونی نوع ملک طلق باکاربری مسکونی به پلاک ثبتی 239/426342 مفروز ومجزا شده از 31280 فرعی ازاصلی مذکور  قطعه 2 تفکیکی درطبقه 2 واقع دربخش 10 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران به مساحت 201/11 مترمربع که 19/26 متر آن بالکن است.مالکیت خانم صدیقه قربانعلی بیک فرزند احمد شماره ملی 00577636223 با 19سهم مشاع از21 سهم عرصه و اعیان با شماره مستند صلح مالکیت 67232 مورخ 12/8/1400 دفترخانه 631 شهرتهران استان تهران ثبت گردیده است .مالکیت مهدی قربانعلی بیک فرزند احمد شماره ملی 00438677227 با 2 سهم مشاع از21 سهم عرصه واعیان به استثنای ثمنیه اعیان باشماره مستند مالکیت 1380 تاریخ 30/4/1367 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 018491 1367 سری ج سال 93که درصفحه 296 دفتراملاک جلد606 ذیل شماره 82298 ثبت گردیده است.

وضعیت موقعیت ملک. طبق بازدید بعمل آمده آپارتمان در طبقه دوم یک مجتمع سه واحدی بصورت سه طبقه تک واحدی روی همکف در یک بافت مسکونی و بادسترسی خوب به خیابانهای اصلی و باقدمت حدود 30 سال می باشد.واحد دارای سه خواب حال و پذیرائی آشپزخانه و یک سرویس ایرانی و حمام بادوش و سرویس فرنگی می باشد.پوشش کف اتاق خوابها سرامیک ،دیوارها رنگ ونقاشی وکاغذ دیواری و سقف رنگی و نقاشی است.اتاق خوابها دارای کمد دیواری بوده و در جلوی آنها رو به حیاط بالکن سراسری به عمق حدود 1/60 متر قرار دارد.پوشش کف حال و پذیرائی از سنگ ،دیوارها رنگ ونقاشی و کاغذ دیواری و دیوارها رنگ ونقاشی است ، پوشش کف آشپزخانه سنگ ،دیوارها سرامیک و سقف رنگ ونقاشی است.کابینت تمام ام دی اف است ،پوشش کف سویس ایرانی و حمام سرامیک،دیوار کاشی و سقف کاذب بارنگ ونقاشی است. پوشش کف راه پله از سنگ با قرنیز سنگ ونرده فلزی است.نمای ساختمان نیز از سنگ است. پنجره ها فلزی و درها چوبی است .واحد دارای برق مستقل و آب و گاز مشترک است. سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ و موتور خانه مرکزی است. همکف ساختمان جهت پارکینک مشاع ،انباریها و موتور خانه است

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:

باتوجه به قدمت ملک موصوف ،دسترسی به خیابان اصلی ،تعداد کم واحدها ،فقدان پارکینگ اختصاصی ،مصالح بکاررفته و سایر عوامل ذی مدخل ،ارزش 2 سهم مشاع از 21 سهم عرصه واعیان  به استثنای ثمنیه اعیان متعلق به خوانده متعلق به خوانده به میزان کل 7/000/000/000 ریال  معادل 700/000/000 تومان تعین و اعلام میگردد.

بنابراین مقررگردید        دانگ ملک فوق الذکردرروز چهارشنبه       مورخه   1400/10/29     ازساعت    11  الی  11/30    ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

 

                                                          اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29     ازساعت    11  الی  11/30