آپارتمان مسکونی رودکی

9540000000

توضیحات

9909986655700016

140091460000562525
شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول”

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 952 شورای حل اختلاف شهرستان ری موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 9902734/ش ج اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان ری محکوم له آقای فردوس رحمتی نژاد به طرفیت محکوم علیه آقای نادر صادقی نیکو فرزند مصطفی محکوم است به پرداخت مبلغ 233/907/707 ریال بابت محکوم به و هزینه کارشناسی و مبلغ 10/845/385 بابت هزینه های اجرائی. علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح پلاک ثبتی شناره 232 فرعی از 1672 اصلی بخش 10حوزه ثبت ملک رودکی تهران را با مشخصات ذیل جهت توقیف معرفی نموده است:

سه دانگ از کل سهم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 232 فرعی از 1672 اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور قطعه 3 واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت ملک 56/15 مترمربع، واقع خیابان قصرالدشت، بین امام خمینی و هاشمی، نبش کوچه مشهدی علی اکبر، پلاک 70 به حدود شمالا در 5 قسمت اول و پنجم دیوار و پنجره بفضای کوچه شش متری 2 الی 4 دیوار و درب به راه پله شرقا”،دیوار و پنجره و لبه بالکن  بفضای حیاط جنوبا”: دیواریست به درز انقطاع که ماوراء آن قطعه 45 تفکیکی سابق است، غربا” : در دو قسمت که دوم به صورت مورب است دیوار و پنجره بفضای خیابان 20 متری، با منضمات به مشخصات، انباری به مساحت 8/46 به حدود اربعه،شمالا”:دیوار به قسمت بر کوچه شرقا”:دیوار به قسمت بر حیاط جنوبا”: دیوار مشترک با انباری مجاور غربا”: دیوار و درب به محوطه مشاعی و پارکینگ به مساحت 10/8 به حدود اربعه:شمالا”:به محوطه مشاعی شرقا:به محوطه مشاعی جنوبا”: به محوطه مشاعی غربا”: به محوطه مشاعی به مالکیت نادر صادقی نیکو با جزء سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ عرصه و اعیان.

آپارتمان مذکور در طبقه دوم ساختمانی شامل 5 طبقه ، یک طبقه در زیز همکف دارای 4 واحد انبار مسکونی، طبقه همکف دارای 2 واحد پارکینگ و یک واحد تجاری به مساحت 17/5 متر مربع و سه واحد مسکونی به صورت تک واحدی، جهت ملک جنوبی و غربی دارای نمای سنگ غربی، دارای نماد سنگ، پنجره های فلزی، پارکینگ و انباری و قدمت حدود 16 سال است.

کارشناس اعلام داشته از خارج از ساختمان مشتمل بر آپارتمان مذکور بازدید بعمل آورده و متاسفانه اجازه ورود به ساختمان جهت بازدید از داخل را پیدا نکردم. لذا با توجه به بررسی های میدانی، ملاحظات فنی، تحقیقات محلی، بررسی مدارک و مستندات موجود و مشخصات فوق الذکر ماحصل آن به شرح ذیل:

ارزش آپارتمان مورد ارزیابی به مبلغ 9/540/000/000 ریال و سه دانگ از آن به مبلغ 4/770/000/000 ریال معادل چهارصد و هفتاد و هفت میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

مزایده از ساعت13:00 الی13:30 مورخ 1400/10/14 در نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز بعد از میدان بهار شیراز، پلاک 150-  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 27 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت13:00 الی13:30 مورخ 1400/10/14