آپارتمان مسکونی خ کارگر شمالی

45000000000

توضیحات

9609980228600536

140068460000510320
اجراي احكام شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

پیرو اجراییه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران موضوع دعوی نوشین یار بخت علیه ابراهیم خانی فام ، محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 9/153/547/810 ریال بابت محکوم به و نیم عشر می باشد ، به همین جهت مراتب ارزیابی ، مزایده و فروش 1/220 دانگ ( یک ممیز دویست و بیست هزارم دانگ ) از سه دانگ مشاع عرصه و اعیان از سهم محکوم علیه ابراهیم خانی فام از پلاک ثبتی 1384 فرعی از 3744 اصلی بخش 3 مفروز و مجزا شده از383 فرعي از اصلي مذکور ، قطعه 16 در طبقه 4 حوزه ثبت ولیعصر تهران جهت استیفای حقوق محکوم له و اجرای مفاد اجراییه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده :

نظریه کارشناسی :

ارزيابي آپارتمان مورد كارشناسي پلاك ثبتي 1384 فرعي از 3744 اصلي واقع در بخش 3 تهران، اعضاي هيات كارشناسي ضمن مطالعه پرونده سپس از آپارتمان مورد كارشناسي به نشاني تهران- خ كارگر شمالي (اميرآباد سابق)- بالاتر از خ فاطمي- نبش ك مريخ- پلاك 1292- طبقه 4- واحد شمالي بازديد بعمل آورده كه نتيجه را طبق دو برگ عكس پيوست، به شرح ذيل به استحضار مي رساند: مشخصات ثبتي مشخصات آپارتمان مورد كارشناسي به استناد تصوير يك جلد سند مالكيت دفترچه اي ابرازي به شماره دفترچه مالكيت 182496 سري الف سال 1373 عبارت است از سه دانگ مشاع از شش دانگ يكدستگاه آپارتمان اداري قطعه 16 تفكيكي واقع در شمال طبقه 4 به مساحت 102/05 مترمربع كه 3/85 مترمربع آن در قسمت پخ، پيشرفتگي به فضاي خيابان را دارد، به پلاك 1384 فرعي از 3744 اصلي مفروز از شماره 383 فرعي از اصلي مذكور واقع دربخش 3 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمت هاي اشتراكي طبق قانون و آيين نامه مربوط به تملك آپارتمانها، با حدود و مشخصات مندرج در سند كه مالكيت آن ذيل شماره 112381 در صفحه 544 دفتر 753 بخش 3 حوزه ثبت ملك وليعصر تهران به نام آقاي ابراهيم خاني فام به ثبت رسيده است. به استناد تصوير نامه بازداشت دائم به تاريخ 1397/4/31 صادره از حوزه ثبت ملك وليعصر تهران مضبوط در پرونده، سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان مورد كارشناسي آقاي ابراهيم خاني فام، در قبال 2،000،000،000 ريال در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است و داراي دو مورد به نفع -بازداشت دائم مي باشد. مشاهدات آپارتمان اداري مورد كارشناسي در سمت شمالي طبقه چهارم روي همكف يك ساختمان تجاري اداري 6 طبقه ي با قدمت بيش از 25 سال ساخت داراي نماي اندود سيماني كنيتكسي، در غرب خيابان كارگر قرار دارد كه شامل يك طبقه زيرزمين و همكف به عنوان تجاري، نيم طبقه اول اداري و چهار طبقه ي اداري دو واحدي مي باشد. ساختمان كلاً فاقد پاركينگ و انباري بوده و داراي يكدستگاه آسانسور، درب ورودي آهني شيشه خور دو لنگه، درب بازكن تصويري است. كف و ديوار لابي سنگ و داراي سقف كاذب تايل شبكه اي، كف پله ها سنگ و ديوار راه پله طبقات قرنيز و اندود گچ و رنگ و نرده راه پله نيز آهني مي باشد. ديوارهاي پاگرد طبقه 4 سنگ شده است. آپارتمان اداري مورد كارشناسي اخيراً به كلي تعمير و بازسازي شده كه داراي يك هال مركزي، 4 اتاق، دكوراتيو ام دي اف، آبدارخانه بسته با كابينت ام دي اف و اجاق گاز دو شعله صفحه اي، يك سرويس بهداشتي شامل دوش حمام، توالت فرنگي و روشويي كابينتي بوده، پوشش كف و ديوار سرويس ها و آبدارخانه سراميك و كاشي، كف بقيه فضاها سراميك، ديوار بقيه فضاها نيز اندود گچ و كاغذ ديواري و يك قسمت ديواركوب و سقف ها نيز داراي سقف كاذب هاي حاشيه اي با ابزار گچي است، گرمايش پكيج، سرمايش كولرآبي، درب ورودي چوبي دو لنگه داراي حفاظ آهني آكاردئوني، درب هاي داخلي ها چوبي، پنجره هاي يو پي وي سي با شيشه دو جداره، درب بازكن تصويري، امتيازات و انشعابات آب و گاز اشتراكي و برق اختصاصي مي باشد. نظر هيات كارشناسي با توجه به مراتب فوق الذكر، در نظر گرفتن شرايط مكاني، زماني، وقوع طبقه، تعداد واحدها، كميت، كيفيت و قدمت ساختمان و آپارتمان و ساير عوامل موثر در قضيه، به نظر اينجانبان ارزش عادله به نرخ روز شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان اداري مورد كارشناسي به صورت تخليه و با وضعيت موجود، مبلغ 45،000،000،000 ريال معادل چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد. بديهي است ارزيابي صورت گرفته با فرض بلامعارض بودن آپارتمان اداري مورد كارشناسي، اصالت اسناد و مدارك ابرازي بوده و به شرطي كه انتقال آن از نظر قوانين جاريه منعي نداشته باشد و فارغ از هرگونه مسائل حقوقي، ثبتي، معارض، بازداشتي، تخلفات ساختماني و ديون احتمالي به شهرداري، اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك ها، ارگان ها، سازمان ها و غيره انجام گرديده است كه اخذ استعلامات در اين خصوص در توسط مراجع ذيصلاح صورت مي گيرد و در صلاحيت اينجانبان نمي باشد. توضيح: در صورتي كه مدارك قابل پذيرشي از سوي ذينفعان پرونده و يا مراجع ديگري ارائه گردد كه با مدارك مذكور در گزارش حاضر مغايرت داشته و يا مستند جديدي باشد، گزارش حاضر پس از ابلاغ موضوع به اينجانبان از سوي شبعه محترم، قابل تجديد نظر و تدقيق خواهد بود.

استعلام ثبتی ملک :

وضعيت ثبتي پلاک 1384 فرعي از 3744 اصلي بخش 03 ناحيه 00 به شرح ذيل اعلام مي گردد. مشخصات ملک يک قطعه اداري نوع ملک طلق به پلاک ثبتي 1384 فرعي از 3744 اصلي ، مفروز و مجزا شده از383 فرعي از اصلي مذکور ، قطعه 16 در طبقه4 و واقع در بخش 03 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك وليعصر تهران استان تهران به مساحت 102.05 متر مربع مشخصات مالکيت: مالکيت غلامرضا / فتح جلالي فرزند جواد شماره شناسنامه 630 تاريخ تولد 1329/11/05 داراي شماره ملي 2593179589 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 151357 تاريخ 1374/12/19 موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 182497 سري سال که در صفحه 548 دفتر املاک جلد 753ذيل شماره112383 ثبت گرديده است. مالکيت ابراهيم / خاني فام فرزند رضاقلي شماره شناسنامه 1003 تاريخ تولد 1323/10/05 داراي شماره ملي 1551719657 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 151357 تاريخ 1374/12/19 موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 182496 سري سال که در صفحه 544 دفتر املاک جلد 753ذيل شماره112381 ثبت گرديده است . /

مقرر گرديد 1/220 دانگ ( یک ممیز دویست و بیست هزارم دانگ ) از سه دانگ مشاع عرصه و اعیان از سهم محکوم علیه ابراهیم خانی فام از پلاک ثبتی به شرح فوق الذکر به قیمت پایه 9/153/547/810 ریال در روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 از ساعت 8:30 الي 9 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد ، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد ، طالبين مي توانند حداکثر تا سه روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بررسی و بازدید از مورد مزايده را فراهم نمايد . / 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 از ساعت 8:30 الي 9