آپارتمان مسکونی خ قزوین

12500000

توضیحات

8909982153600824

140068460000519543
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 9900067/ج6  آقای:  محمد رضا لشکری  فرزند: محمدعلی  با کدملی:  5598925915  و خانم: زهرا حاجی مرادی فرزند: حسن  با کدملی 0069373116  با سپردن شش دانگ پلاک ثبتی شماره 322 فرعی از 715 اصلی واقع در بخش 10 تهران ضمانت آقای: جمال حاجی مرادی  فرزند: حسن  را نموده و به لحاظ عجز از معرفی مضمون عنه در مواعد مقرر قانونی، دستور ضبط وثیقه ایشان توسط معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 4 تهران صادر و مقرر گردیده تا از طریق مزایده حضوری و بر اساس قیمت کارشناسی شده به فروش برسد؛

داوطلبین شرکت در مزایده میبایست تا پایان ساعت 12:00 روز  یکشنبه مورخه  1400/11/24 در شعبه 6 اجرای احکام کیفری حاضر و پیشنهاد قیمت خود را به دفتر تحویل نمایند، جلسه مزایده با حضور رئیس و مدیر دفتر شعبه و خریدارن تشکیل و از مبلغ پایه قیمت کارشناسی شروع و بدیهی است که مال موضوع آگهی به خریداری تعلق خواهد گرفت که بالاترین پیشنهاد قیمت را نسبت به سایرین، حضوری و بصورت کتبی ارائه نماید، با توجه به اینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد لذا برنده مزایده میبایست 10% از بها را فی المجلس به حساب سپرده شماره 2171299034006 نزد بانک ملی شعبه جشنواره کد 517 بنام دادسرای ناحیه 4 تهران واریز و رسید آن را تحویل و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادسرا تودیع نماید، چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی در موعد مقرر الباقی مبلغ را پرداخت ننماید از وی سلب امتیاز و از محل سپرده، هزینه های انجام شده کسر و باقیمانده مبلغ سپرده به ایشان مسترد و مزایده تجدید خواهد شد.

همچنین داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک تا 2 روز قبل از مزایده در شعبه حاضر تا هماهنگی ها و مقدمات بازدید از ملک فراهم گردد.

زمان و محل انجام مزایده: 

جلسه مزایده در روز  یکشنبه  مورخه 1400/11/24  و از ساعت 11 الی 12 ظهر و در شعبه 6 اجرای احکام کیفری واقع در طبقه چهارم دادسرای ناحیه 4 تهران ( نشانی دادسرا: تهران حکیمیه بلوار بابائیان خیابان سازمان آب سابق خیابان امام حسین ) برگزار میگردد.

مورد مزایده:

مورد مزایده عبارت است از شش دانگ پلاک ثبتی شماره  322 فرعی از 715 اصلی بخش 10 به مساحت 339/03 متر مربع مورد ثبت شماره 305557 در صفحه 313 دفتر  1875 دفاتر غرب حوزه ثبت ملک غرب تهران که  خانم زهرا حاجی مرادی مالک هشت دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان و آقای محمد رضا لشکری مالک چهاردهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان  میباشند ملك مورد نظر عبارت است از مجتمع مسكوني 5 طبقه با طبقات دو و سه واحدي با سيستم گرمايش پكيج و رادياتور و سرمايش كولر آبي داراي يك لاين آسانسور طبقات همكف شامل پاركينگ ها، انباري ها و بعلاوه طبقات اول تا پنجم مسكوني با نماي سنگ. كف پاركينگ، ديوارها و راه پله از جنس سنگ بوده و داراي درب ماشين روي رول آپ و آيفون تصويري است. همچنين مشخصات آپارتمان واحد 2 كه متعلق به خانم حاجي مرادي مي باشد شامل : 2 اتاق خواب همراه كمد ديواري، ديوارها شامل نقاشي و سقف با ابزار گچي، داراي حمام، سرويس هاي بهداشتي ايراني و آشپزخانه با كابينت هاي MDF و سينك و شيرآلات اهرمي ، كف آپارتمان از جنس سراميك و كاربري آپارتمان مسكوني مي باشد. لازم بذكر است آپارتمان توسط مستاجر در حال بهره برداري است. مبلغ مزایده:

بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک مذکور به مبلغ  یکصدو بیست و پنج میلیارد ریال  (12.500.000.000 تومان)  برآورد قیمت گردیده است.

نشانی ملک مورد مزایده:

تهران خیابان قزوین  خیابان قدیمی دخانیات کوچه هاشمی  پلاک 8 و 10

اطلاعات بیشتر

مهلت

یکشنبه  مورخه 1400/11/24  و از ساعت 11 الی 12 ظهر