آپارتمان مسکونی خ دماوند

5500000000

توضیحات

9909982169100188

140068460000506886
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه شماره 9910422169100086مورخ1399/05/13 صادره از شعبه 91 دادگاه حقوقی تهران مطروحه در اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس به کلاسه شماره 9900979/ج له رضا سلمانی با وکالت آقای مریم جان عباسی علیه علیرضا مرادی به محکومیت پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 15/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد جهت اخذ محکوم به پلاک ثبتیی از محکوم علیه به شماره 4494/7362 به نشانی خیابان دماوند بعد از اتوبان امام علی خ زاهد گیلانی کوچه پورشادمان پ20ط 4واحد8  اخذ و توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید ضمنا ملک به اندازه طلب فروخته خواهد شد.

مشخصات سند مالکیت:طبق استعلام ثبتیمورخ1399/12/19 صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی تهران ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونیبه شماره 7362فرعی از 4494اصلی قطعه 9تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 2178فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7حوزه ثبت ملک پیروزی تهران به مساحت 58/75 متر مربع بانضمام پارکینگ مسکونی شماره 4تفکیکی به مساحت 10/80متر مربع و انباری قطعه یک به مساحت 2/5 متر مربع که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به شماره دفتر الکترونیکی139820301043036384به شماره چاپی116554به نام اقای علیرضا مرادی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است.بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی استعلام ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از ان به غیر از طریق قولنامه وکالتنامه و….ودر رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و  سندی با با کارشناس نمی باشد.

مشخصات ملک:اپارتمان در یک مجموعه 10واحدی واقع شده است.طبقات اول و دوم دو واحدی و طبقات سوم و چهارم سه واحدی است ساختمان با نمای سنگ و فاقد اسانسور می باشد.اپارتمان دارای هال پذیرایی و یک اتاق خواب کفها سرامیک و دیوارها گچ و رنگ است.اشپزخانه کف سرامیک دیوار کاشی و کابینت ام دی اف و سرویس و حمام کف سرامیک و دیوار کاشی است. سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی می باشد و حسب الاظهار در اختیار اقای علیرضا مرادی و خانواده ایشان قرار داشت. 

نظریه کارشناسی : با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش سه دانگ اپارتمان مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها ،ارگانها،بانک،شهرداری و….و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی و خلافی و…به مبلغ5/500/000/000ریال (پانصدو پنجاه میلیون تومان )براورد گردید.

بنابراین مقرر است ملک فوق د ر تاریخ 1400/11/10 یکشنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده اخذ خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول خواهد شد و مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولا ظبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدید آنان از مورد مزایده داده شود .در ضمن سه دانگ پلاک مذکور به ازای طلب به فروش خواهد رسید.

 

دادورز اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/10 یکشنبه ساعت 10 الی 11 صبح