آپارتمان مسکونی خیابان ولنجک

133700000000

توضیحات

140068920000722809

140068460000489088
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 0000478  له خانم ساناز علی نجاتی علیه خانم ثنا فلاح تفتی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 9586 فرعی از 67 اصلی قطعه 7 تفکیکی بخش 11 ثبتی تهران به آدرس تهران- خیابان ولنجک ، خیابان 21 ، بن بست اول ، پلاک 4 ، طبقه 7 از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. مدارک و مستندات موجود در پرونده : تصویر سند تک برگی ابرازی بشماره چاپی 472395 سری ج سال 1396 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان ( وضعیت خاص طلق ) بشماره 9586 فرعی از 67 اصلی قطعه هفت تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 7311 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران ، بمساحت 185/68 متر مربع واقع در طبقه هفت که مقدار 7/20 متر مربع آن بالکن است ، بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی بمساحت 11/5 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی همکف ، بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بمساحت 8/23 متر مربع اقع در زیرزمین جنوب انباری شش با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها قانون و آئین نامه اجرایی آن که بموجب انتقال قطعی شماره 63003 مورخ 1397/03/23 توسط دفتر خانه اسنادرسمی شماره 324 شهر تهران بنام خانم ساناز علی نجاتی فرزند منصور منتقل و سند مالکیت در تاریخ 1397/04/12 ثبت و صادر شده است . تصویر گواهی پایان کار ساختمان بشماره 12070758 مورخ 1397/02/26 شهرداری منطقه 1 تهران برای پلاک ثبتی 67/9586(7) بخش 11 ثبتی تهران با زیر بنای کل بمساحت 205/41 متر مربع و با اسکلت بتنی ( واحد مسکونی 178/48 متر مربع ، بالکن 7/20 متر مربع ، پارکینگ مسکونی 11/50 متر مربع ، انباری 8/23 متر مربع ) صادر شده است ، ضمنا مساحت زمین ساختمان مادر طبق سند 364/75 متر مربع قید گردیده است . مشخصات ملک : آپارتمان مورد تعرفه بشماره پلاک ثبتی 9586 فرعی از 67 اصلی ، قطعه 7 تفکیکی ، مفروز ، و مجزی شده از پلاک 7311 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 ثبتی تهران با کاربری مسکونی در آدرس موصوف استقرار دارد ، ساختمان مادر بصورت تودلی در سمت شرق گذر از انتهای کوچه بن بست واقع شده و شامل 9 واحد مسکونی ( هر طبقه یک واحد ) است که با اسکلت بتنی و نمای سنگ احداث شده است ، ساختمان دارای راه پله مشاعی  و آسانسور جهت دسترسی به طبقات بوده میباشد ، ملک با کد شناسایی سنگ احداث شده است ، ساختمان دارای راه پله  مشاعی و آسانسور جهت دسترسی به طبقات بوده میباشد ، ملک با کد شناسایی 39109-032 طبق مندرجات سامانه شهرسازی شهرداری تهران در طرح تفصیلی جدید شهر تهران در پهنه RI22 قرار دارد . آپارتمان مورد تعرفه بمساحت 185/68 متر مربع در طبقه هفتم واقع شده و دارای سالن پذیرایی بانضمام شومینه و سه اتاق خواب با کمد دیواری ( یک اتاق مستر با دسترسی به بالکن ) با کفپوش سنگ و پوشش دیوار گچ و رویه رنگ ، آشپزخانه با کابینت و کفپوش سنگ و پوشش دیوار کاشی ، سرویس بهداشتی ایرانی با روشویی ، حمام بانضمام توالت فرنگی و وان و روشویی و حمام داخل اتاق خواب مستر بانضمام وان و روشویی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی میباشد ، درب ورودی واحد از نوع چوبی ، دربهای داخلی و کمد ها چوبی و پنجره ها از نوع آلمینیوم ، سیستم گرمایش از نوع موتور خانه مرکزی و شوفاژ و سرمایش از نوع کولر آبی بوده و دارای یک واحد پارکینگ ، یک باب انباری ، آیفون تصویری ، انشعاب آب و گاز مشترک ، انشعاب برق مستقل و دایر است ، پارکینگ در طبقه همکف و انباری در طبقه زیرزمین ساختمان قراردارد ، موتورخانه ، سرایداری ، سونا و جکوزی غیر فعال نیز در طبقه زیرزمین تعبیه شده و حیاط ساختمان نیز درضلع جنوب عرصه قراردارد که دارای باغچه مشجر بوده و پله فرار ساختمان نیز به حیاط منتهی شده است. با ملحوظ داشتن مطالب فوق الذکر و با عنایت به تحقیقات میدانی ، موقعیت استقرار ، کاربری ، مساحت ، قدمت حدود 18 سال و کیفیت بنا ، قیمت روز ششدانگ آپارتمان بشماره پلاک ثبتی 67/9586 قطعه 7 تفکیکی ، مفروز و مجزی شده از پلاک 7311 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 ثبتی تهران بمساحت 185/68 متر مربع ، بانضمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری بشرح توضیحات فوق الذکر با قدر السهم از عرصه و سایر  مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن ، بدون احتساب هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، بانکها ، امور مالیاتی ، و شهرداری و فارغ از هرگونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی وحقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و صرفنظر از هرگونه جابجایی ، تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و در صورتیکه طبق قوانین جاری کشور ، سایر مسائل ، سوابق ثبتی ، حقوقی و شرعی ، مرتبط منعی جهت نقل و انتقال قطعی سند مالکیت ملک مورد ارزیابی و بلامعارض باشد ، بمبلغ 133/700/000/000 ریال معادل سیزده میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/10/22 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد.  ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                          مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 از ساعت 10:00 الی 11:00