آپارتمان مسکونی خیابان رسالت

6950000000

توضیحات

8809982119000363

140068460000493274
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***مزایده***

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

به موجب اجرائیه شماره 1087/1010/86 مورخ 1387/10/28 صادره از شعبه 1010 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران آقای محکوم علیه محمد حاجی آقازاده فرزند حسین محکوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 1/520/900/000ریال و پرداخت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم که بر مبنای نرخ تورم براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای احمدرضا بصیری داریان شده است. حال 3 دانک ملک محکوم علیه به نشانی : تهران-بزرگراه رسالت-خیابان کرد-خیابان خانعلی-پلاک118 توسط کارشناسان رسمی دادگستری جهت برگزاری مزایده بشرح ذیل تحدید و توصیف و ارزیابی گردیده است

مشخصات ثبتی: سند دفترچه ای شماره 248578 سری پ به شماره 12131 فرعی از 48 اصلی به شماره ثبت 220588 دفتر 718صفحه341 به انضمام سه دانگ مشاعی از انباری شماره 5 به مساحت 6/88 مترمربع واقع در مجیدیه بخش 11 تهران به نام آقای محمدحاجی آقا زاده فرزند حسین

مشخصات ظاهری:با توجه به بازدید کارشناس محترم آپارتمان مذکور به مساحت 64/65 مترمربع در طبقه اول ساختمان 4 طبقه 9 واحدی شامل یک طبقه زیرزمین و انباری مسکونی واقع شده و قدمت ساختمان حدود 25 سال نمای آن آجر 3 سانتی و سیمان میباشد فاقد پارکینگ میباشد سالن پذیرایی یک باب اتاق خواب و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی میباشد کف سرایمیک دیوار گچ میباشد و پنجره فولادی-سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایش موتورخانه رادیاتور و شوفاژ-دارای انشعاب برق مجزا و آب و گاز مشترک

نظریه کارشناسی:با توجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع از جمله موقعیت ملک مساحت ابعاد قدمت و کیفیت آن و شرایط حاکم بر بازار مسکن و نیز بررسی ها و تحقیقات میدانی انجام گرفته و فاقد پارکینگ بودن ملک ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد بازدید با مشخصات موصوف بدون در نظر گرفتن دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و به صورت تخلیه و بلامعارض بودن و قابل انتقال بودن سند در دفتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن مسائل ثبتی به مبلغ 13/900/000/000 ریال ارزیابی میگردد و ارزش 3 دانگ که به نام محکوم علیه میباشد یعنی نصف آن مبلغ 6/950/000/000 ریال(معادل 695/000/000 تومان)ارزیابی و اعلام میگردد

  *زمان و محل برگزاری مزایده : مقرر گردیده روز دوشنبه مورخ 20 دی ماه 1400 از ساعت 11 لغایت 12 صبح از طریق مزایده در نشانی تهران ،خیابان فیاض بخش، دادسرای ناحیه 12 تهران طبقه همکف شعبه اول اجرای احکام بفروش برسد. مزایده حضوری و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی آپارتمان به میزان 3 دانگ ملک مزایده به مبلغ 695/000/000/000 ریال (معادل 695 میلیون تومان) شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر اینصورت 10% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم سند مالکیت پس از طی تشریفات قانونی که توسط خریدار انجام می گیرد (مفاصا حسابهای لازم جهت انتقال سند ) بنام برنده مزایده منتقل خواهد شد . در صورتی که افرادی مایل به بازدید از املاک فوق باشند پنج روز قبل از مزایده می توانند در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید آنان از محل فراهم می گردد ضمناً اجرای احکام در خصوص تخلیه و تحویل ملک به خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. 

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام كيفري شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران – محمود ايري  

 

تهران – خيابان خيام شمالي – ضلع شمالي پارك شهر- خيابان فياض بخش – دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه12 (امام خميني ره) تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

20 دی ماه 1400 از ساعت 11 لغایت 12 صبح