آپارتمان مسکونی خیابان جمهوری

570000000000

توضیحات

9709980229500894

140068460000493263
اجراي احكام شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900089ج    تاریخ مزایده1400/10/21 ساعت 13 الی 13/30

 به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره 108 مورخ 99/4/14 اقای سید اکبر درویش هندی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 917/759/490 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای علی اکبر استیریو مبلغ 80/800/000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی شماره 2896/59فرعی از  اصلی واقع در بخش 3 تهران که دو دانگ از ششدانگ مشاع متعلق به محکوم علیه  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ570/000/000/000ریال معادل 57/000/000/000تومان ششدانگ ارزیابی گردیده است که فقط به میزان محکوم به -از دو دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه به مزایده گذاشته میشود فقط  به میزان محکوم به مبلغ 1/617/759/490ریال           

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: دو دانگ از شش دانگ مشاع بنام محکوم علیه سید اکبر درویش هندی میباشد 

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:  تهران  -خ جمهوری- بین خیابان ولیعصر و خ فلسطین  – پ 841و 839 شهرداری 

3-ضعیت ثبتی: عطف نامه شماره 140085601049000011مورخ 1400/1/7بازداشت پلاک ثبتی 2896/59 بخش 3 به مالکیت دو دانگ از ششدانگ مشاع عرصه و اعیان ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه واحد تجاری  به شماره پلاک 2896/59اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز ومجزا از فرعی 5 بخش 3  به مساحت 234/90 متر مربع در طبقه همکف بانضمام بالکن داخلی  به مساحت 78/47متر مربع در شمال تراس اول و بانضمام بالکن داخلی 87/78متر مربع در شمال تراسه دوم و با انضمام بالکن داخلی به مساحت 139/43 متر مربع در جنوب تراسه اول که 12/05 ان پیشرفتگی است  به انضمام بالکن داخلی داخلی به مساحت 126/01 متر مربع در زیر زمین اول تراسه و بانضمام واحد تجاری منضم به مساحت 271/52 متر مربع در زیر زمین اول با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و حقوق ارتفاق مبنی بر حق عبور اب و برق و تلفن و غیره گواهی است طبق تصویر گواهی پایانکار به شماره 112095065مورخ 90/8/2و بازداشتی پلاک مذکور زیر زمین با کار بری تجاری 271/66 متر مربع و همکف تجاری 234/67متر مربع و نیم طبقه تجاری جمعا 442/87 متر مربع میباشد و طبق صورت مجلی تفکیکی شماره 25783مورخ 90/8/29اعلام میگردد مغازه دارای ورودی مستقل از خ جمهوری به طبقه همکف تجاری و -ورودی مستقل به زیر زمین تجاری از خ مذکور و حسب گواحی پایان کار طبقه همکف و زیر زمین دارای کاربری تجاری و بقیه سطوح ملک با کاربری نیم طبقه تجاری است طبقه همکف تجاری به مساحت 234/90متر مربع با کفسازی سرامیک و بدنه قفسه بندی شده و زیر زمین تجاری به مسااحت 271/52 متر مربع و نیم طبقه بالکن داخلی تجاری به مساحت 126/01 متر مربع در تراسه اول زیر زمین و سه نیم طبقه بالکن داخلی تجاری در بالای همکف به ترتیب 78/47 متر مربع در شمال تراسه اول و 87/78متر مربع در شمال تراسه دوم و 139/43متر مربع در جنوب تراسه اول که 12/05 متر مربع پیشرفتگی دارد و تمامی فضاها حفاظ نرده استیل باهم مرتبط بوده و کفسازی سرامیک و بدنه قفسه بندی شده است ملک دارای یک کنتور گاز و یک کنتور گاز و سه کنوتر برق بوده و در زمان بازدید تعطیل بوده است 

4-مورد مزایده دو دانگ مشاع از  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری مذکور با توجه به محل وقوع ملک – مساحت – نوع ساخت – قدمت بنا – مشروط بر بلامعارض بودن و عدم وجود منعی از نظر انتقال و فارغ از هر گونه تعهد – دیون و بدهی احتمال  کارشناس رسمی دادگستری ارزشششدانگ  آن را به مبلغ پایه پیشنهادی مزایده 570/000/000/000 ریال تعین نموده است .

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ 1400/10/21 از ساعت 13 الی 13/30در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان قدس روبروی خ پورسینا طبقه دوم واحد مزایده در اجرای متمرکز از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اجرای احکام شعبه 35 دادگاه عمومی تهران —— اسحاقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/21 از ساعت 13 الی 13/30