آپارتمان مسکونی جنت آباد

91000000

توضیحات

9609980213500997

140068460000490226
اجراي احكام شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه      980031    و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه عمومی تهران خواهان :گروه صنعنی  سپاهان  با وکالت خانم  شبنم همیشه بهار  و رضا نوري شيرازي  وخواندگان  رضا سرعتی اصل ناب فرزند جواد و وراث ایشان به  نامهای جواد و ایمان سرعتی اصل ناب با وکالت  ابوالقاسم فیض آبادی  و خدیجه وکیلی وند و طاهره قموشی می باشد.که مبلغ محکوم به  به مبلغ 9/723/432/360 ریال می باشد؛  دایر بر فروش ملک به ادرس تهران  ،جنت آباد،جهار باغ شرقي،16 متري اول شمالي،خيابان رياحي،پلاك28، طبقه دوم مشخصات ثبتي ملك: بنا بر رونوشت مدارك مندرج در پرونده و ابرازي از جمله رونوشت نامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره 139885601023020839 مورخ 12/6/98 ملك مذكور عبارت است از شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 52396 فرعي از 123 اصلي قطعه 2 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 3088 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتي كن تهران به مساحت 202.72 ( دويست و دو متر و هفتاد و دو دسي متر مربع) واقع در طبقه دوم بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 1 و 7 تفكيكي واقع در سمت شمالي همكف و سمت شمالي زيرزمين يك و بانضمام انباري مسكوني قطعه 1 و 4 تفكيكي به مساحت 6.76( شش مترو هفتاد و شش دسي متر مربع) و 4.4 ( چهار متر و چهل دسي متر مربع) واقع درسمت شمال شرقي زيرزمين بك و سمت جنوبي زيرزمين يك كه سند انتقال قطعي به شماره 33212 مورخ 4/6/97 دفتر خانه اسناد رسمي 853 تهران به شماره چاپي 977929 به نام رضا سرعتي اصل بناب ثبت و صادر گرديده است. توضيح اينكه هرگونه احراز مالكيت به موجب استعلام از ثبت مي‌باشد. مشخصات ملك در زمان بازديدعبارتست از: ساختمان كه در سمت جنوب معبر واقع شده و شامل يك طبقه زيرزمين به صورت پاركينگ و انباري و مشاعات و يك طبقه همكف به صورت پاركينگ و مشاعات و پنج طبقه فوقاني مجموعا 5 واحد است. ساختمان با اسكلت بتني،نما سنگ،پنجره ها UPVC، زيرزمين ،راه پله ،پيلوت با سطح سنگ و بدنه سنگ شده است. آپارتمان داراي سه اتاق كه در قسمت جنوبي واحد قرار گرفته با كفسازي سنگ و همگي داراي كمد ديواري ،يكي از اتاقها به صورت مستر داراي حمام و توالت فرنگي ، نشمين و سالن پذيرايي با كفسازي سنگ وبدنه آن قسمتي با پوشش كاغذ ديواري و نيز رنگ آميزي شده ، آشپزخانه بازبا سطح سنگ و بدنه كاشي شده با كابينت ممبران ، حمام داراي جكوزي و توالت فرنگي و سرويس بهداشتي با سطح سراميك و بدنه كاشي شده است. سيستم سرمايش و گرمايش داكت اسپليت و پكيج است. آپارتمان داراي انشعاب آب مشترك و انشعاب گاز و برق مجزي است. ساختمان داراي يك دستگاه آسانسور مي باشد.در زمان بازديد آپارتمان خالي از سكنه بوده و مورد بهره برداري قرار ندارد. حدود رسيدگي: حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسمي رسيدگي بعمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره، بر اساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري طرح ريزي گرديده است. بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه، هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذي صلاح ارائه شود كه در نتيجه گيري گزارش تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناسان رسمي منتخب نمي گردد. ( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي، در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد پذيرفت.) مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور مي باشد. در نتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهار نظر در خصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب شعبه 184 اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مطهري تهران ميباشد. انعكاس اظهارات طرفين دعوي در گزارش الزاماً به منزله تائيد و يا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نميباشد. به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده ميشود كه اين گزارش در جهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب شعبه 184 اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مطهري تهران موضوعيت دارد. نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بر اساس ميزان تصوير مستندات ارائه شده (به شرح متن گزارش كارشناسي حاضر) تعيين گرديده است. نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بدون لحاظ كردن هرگونه ديون و تعهدات احتمالي ملك معرفي شده به افراد حقيقي يا حقوقي، سازمانها، بانكها، شهرداريها و ارگانها مي باشد. رسيدگي انجام شده محدود به ” مدارك و اطلاعات ارائه شده در پرونده و درخواست كارشناسي” بوده و مسئوليت ” صحت، اعتبار، اصالت، جامعيت مدارك و اطلاعات ” به عهده ارائه دهندگان مي باشد. بديهي است، چنانچه پس از ارائه اين گزارش، مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود، به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از محدوده است. در صورتيكه هر يك از بندهاي فوق الذكر عملي نگردد و يا مستندات قابل پذيرش مغاير با موارد صدرالاشاره ارائه گردد؛ مبلغ تعيين شده در گزارش حاضر (پس از ابلاغ موضوع به كارشناس منتخب و بررسي هاي لازم) مستلزم تجديد نظر خواهد بود. نظريه كارشناسي :با توجه به جميع موارد مطروحه فوق، موقعيت، مساحت، شرايط زماني و مكاني و ساير عوامل و شرايط مؤثر در قضيه از جمله وضعيت ظاهري ساختمان و مصالح به كار رفته و تأسيسات منصوبه و در صورت صحت مدارك ابرازي ، به نظر اينجانبان ارزش شش ‌دانگ آپارتمان معرفي‌شده با شرايط فوق الذكر در تاريخ بازديد و تنظيم گزارش فارغ از هرگونه موانع ثبتي و قانوني و ديون و تعهداتي كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد و به شرط داشتن قابليت نقل و انتقال، به منظور مزايده به مبلغ 91.000.000.000 ريال معادل نه ميليارد و يكصد ميليون تومان تعيين و ارزيابي مي‌گردد. که به شرح گزارش توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  10الی11 مورخ  1400/11/02 در محل  اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت  ارزیابی  شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 

                                        دادرس شعبه184اجرای احکام مدنی  تهران-تاتلاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

10الی11 مورخ  1400/11/02