آپارتمان مسکونی به مساحت 82/26 مترمربع واقع در ميدان امام حسين ، خيابان پاك جسم ، كوچه شهيداسماعيلي ، بن بست سوم

9871200000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982141200378
شماره آگهی:
140068460000532616
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم)

به موجب پرونده ضبط وجه الوثاقه كلاسه 9901560 صادره از شعبه سوم اجراي احكام کیفری دادسراي عمومی و انقلاب ناحيه شش تهران كه منجر به صدور دستور ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 6/000/000/000 ریال گرديده شش دانگ ملك به شماره پلاك ثبتي 4696 فرعي از4526 اصلي بخش 07 تهران ملكي وثیقه‌گذار آقای امیر هوشنگ سکه‌چی به نشانی: تهران، ميدان امام حسين ، خيابان پاك جسم ، كوچه شهيداسماعيلي ، بن بست سوم ، پلاك 1 ، طبقه 3 توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده در روز دوشنبه مورخه 1400/11/18 از ساعت 9/30 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده می بایست پنج روز قبل از برگزاری مزایده درخواست خود را جهت بازدید از ملک به این اجرا ارائه نماید.

وضعیت ثبتی: طبق تصوير سند مالكيت موجود در پرونده به شماره دفترچه مالكيت 0208762 ، ملك و محل آن يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 82/26 مترمربع قطعه 4 تفكيكي شماره 1053 فرعي از 4526 اصلي مفروز و باقيمانده از پلاك 1053 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران به انضمام انباري قطعه 4 تفكيكي به مساحت 2/82 مترمربع واقع در شرق طبقه زيرزمين ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن .

مشخصات آپارتمان مورد کارشناسی: آپارتمان فوق الذكر در يك ساختمان 5 طبقه و داراي 4 طبقه مسكوني تك واحدي روي زيرزمين واقع مي باشد و داراي نماي سنگ گرانيت و فاقد آسانسور مي باشد واسكلت فلزي وديوارپاركينگ وحياط سيمان كاري وقرنيز وپله ها سنگ و راه پله ها قرنيز وسفيد ورنگ وداراي نرده فلزي مي باشد داراي پذيرايي و دو اتاق و آشپزخانه اپن باكابينت ام دي اف و سرويس بهداشتي و حمام و داراي كفسازي سراميك مي باشد وداراي پنجره هاي فلزي ودرب چوبي و سيستم گرمايش شوفاژ با موتورخانه و سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات برق مستقل و آب و برق و گازمشترك مي باشد و درهنگام بازديد دراختيار خانم زيبااسدي ( مستاجر ) وحسب الاظهارمستاجر مبلغ يكصدوسي و پنج ميليون وديعه وبدون اجاره باكاربري مسكوني بود .

نظریه کارشناسی: با توجه به وضع و موقعیت ملک و قدمت بنا که حدود چهل سال است و عوامل موثر در این رابطه و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بدون شرط اصالت سند و بصورت تخليه ، مبلغ 9/871/200/000 ريال معادل نهصد و هشتاد و هفت ميليون ويكصد وبيست هزار تومان برآورد و اعلام مي گردد.

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران – مرتضي صالحي مرزيجراني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 از ساعت 9/30 الي 10 صبح