آپارتمان مسکونی به مساحت 80/76 متر مربع واقع در بزرگراه آب شناسان، خيابان جنت آباد شمالي، خيابان گلستان شرقي، كوچه بهارستان 14

30500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982163400988
شماره آگهی:
140068460000530030
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

موردمزايده:پلاك ثبتي شماره 14644فرعي از 122 اصلي مفروز و مجزا شده از شماره 454 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903801/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 14644فرعي از 122 اصلي مفروز و مجزا شده از شماره 454 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: روشنك ايزدپناه آبكنار محکوم عليه: اعظم پرنده مطلق – ليلا شهركي – مريم پرنده مطلق – حديثه پرنده مطلق) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ وفق ماده 317 قانون امور حسبي دستور فروش مال مشاع موضوع پلاک ثبتی به شماره 14644فرعي از 122 اصلي مفروز و مجزا شده از شماره 454 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران وتقسیم بها ملک به نسبت سهام مالکین و پرداخت نيم عشر اجرايي.پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه اجرايي 1/9903801 موضوع ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در پلاك ثبتي 14644 فرعي از 122 اصلي واقع در بخش 11 تهران، به محل ملك مورد نظر به آدرس: تهران، بزرگراه آب شناسان، خيابان جنت آباد شمالي، خيابان گلستان شرقي، كوچه بهارستان 14، پلاك 23، ضلع غربي طبقه پنجم، واحد شماره 10 مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي هاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند: مشخصات سند مالكيت : طبق يك فقره سند مالكيت اصلي مشاعي تك برگي در اختيار عبارت است از: عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) واقع در شرق طبقه پنجم به مساحت 80/76مترمربع كه 3/61مترمربع آن بالكن است قطعه 10 تفكيكي به شماره پلاك ثبتي 14644 فرعي از 122 اصلي مفروز و مجزي شده از 4054 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 تهران حوزه ثبت ملك كن تهران به انضمام پاركينگ قطعه 10 تفكيكي به مساحت 10/80مترمربع واقع در سمت مركزي زيرزمين يك باقدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن، ذيل شماره دفتر الكترونيك 139620301023066817 به شماره چاپي 635805 سري الف ساال 96 سند مالكيت بنام خانم روشنك ايزد پناه آبكنار ثبت و صادر گرديده است. (بررسي صحت وسقم واصالت اسناد و مدارك ابرازي ، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و… و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام هاي لازم اخذ گردد) مشخصات ملك : ملك مورد كارشناسي به صورت شمالي، ساختمان با نماي سنگ، داراي پنج طبقه روي همكف و زيرزمين و در مجموع شامل ده واحد مسكوني مي باشد كه واحد مورد كارشناسي واقع در ضلع شرق طبقه پنجم، داراي درب ورودي ضد سرقت، هال و پذيرايي، دو اتاق خواب، كف كل واحد سنگ، ديوار ها كاغذ ديواري، سقف نورمخفي، داراي آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف، سرويس بهداشتي ايراني و حمام داخل يكي از اتاق ها با سرويس فرنگي، ساختمان داراي آسانسور، درب پاركينگ ريموت كنترل، انشعاب برق و گاز مستقل و آب مشترك مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر، ارزش ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني مذكور بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي احتمالي به هر يك از سازمانها، ارگانها، بانكها ، شهرداري و هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي و… و بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافي احتمالي در ملك و هر گونه بازداشتي و…. به نظر اينجانب 30/500/000/000ريال (سي ميليارد و پانصد ميليون ريال) جهت آن اجرا برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/10 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 9/30 الي 10 صبح