آپارتمان مسکونی به مساحت 78/77 متر مربع واقع در خ وحدت اسلامی خیابان مختاری شرقی کوچه رهروان

11500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000840158
شماره آگهی:
140068460000526383
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب دادنامه شماره 140068390004296204 مورخ 1400/03/31صادرات شعبه۱۴ دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه 0000269/4/ج دعوی محکوم له خانم ناهید خرد پیشه به طرفیت محکوم علیه آقای مصطفی معصومی حکم به فروش پلاک ثبتی فرعی 16 اصلی 4342 مفروز و مجزی شده از 18 صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

۱ نام و نام خانوادگی صاحب ملک: محکوم له و محکوم علیه مذکور

۲ محل وقوع ملک: تهران خ وحدت اسلامی خ مختاری شرقی کوچه رهروان پلاک 5 ( ساختمان مهدی)واحد 11

۳ وضعیت ثبتی و کاربری ملک: مسکونی

۴ وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: در ید محکوم علیه می باشد

۵ وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت عنوان دارند: مالکیت مشاعی

۷ توصیف اجمالی ملک:

الف مشخصات ثبتی ملک: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 78/77 متر مربع واقع در سمت غربی طبقه جارم که مقدار 1/59 متر مربع آن بالکن جنوبی است بانضمام انباری قطعه 5 به مساحت 2/81 متر مربع واقع در طبقه پنجم با نضمام پارکینگ قطعه 5 واقعدر زیر زمین اول . ساختمان به صورت دو بر می باشد مجموعا 12 واحد مسکونی دارد اسکلت بتنی . نما سنگ و پنجره ها یو . وی . پی . سی با قاب فلزی سیستم گرمایش و سرمایش پکیج و با رادیاتور است . (قدمت ساختمان در نظریه کارشناسی قید نشده است ولی حسب اظهارات محکوم له خانم ناهید خرد پیشه حدود 11 ساله می باشد

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده 11/500/000/000ریال بنابراین مقرر گردید شش دانگ ملک فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 از ساعت 10/00 از 10/30 طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحویل نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردیدي

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران – سيده ليلا دورانديش

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 از ساعت 10/00 الی10:30