آپارتمان مسکونی به مساحت 77/9 واقع در جنت آباد شمالي،بهارستان 14،پلاك21،طبقه اول

31000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982163700726
شماره آگهی:
140068460000530243
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9902113/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به پلاك ثبتي 122/20835 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ليلا حسنلو – سپيده نصرتي اصل) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده با شماره بايگاني 9902113 ، در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 122/20835 كه به علت اعتراض به نظريه كارشناسي، به هيئت كارشناسان مركب از امضاء كنندگان ذيل گزارش ارجاع گرديد، كارشناسان منتخب پس از آگاهي از موضوع و مطالعه اسناد پرونده، در حضور طرفين نسبت به بازديد از محل مورد نظر اقدام كه نتيجه و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد: نشاني و موقعيت ملك: تهران،جنت آباد شمالي،بهارستان 14،پلاك21،طبقه اول،واحد 2 مشخصات ثبتي ملك: بنا بر رونوشت مدارك ابرازي از جمله سند مالكيت تك برگي به شماره چاپي 260754 سري عبارت است از عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني(وضعيت خاص طلق) به شماره 20835 فرعي از 122 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از 1816 فرعي از اصلي مذكور 1 بخش 11 حوزه ثبت ملك كن تهران به مساحت 77/91( هفتاد وهفت متر و نود و يك دسي مترمربع ) واقع در سمت جنوب طبقه اول بانضمام پاركينگ قطعه پنج تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در غربي طبقه همكف و بانضمام انباري قطعه چهار تفكيكي به مساحت 2.99 متر مربع ( دو متر و نود و نه دسي مترمربع) واقع درسمت شمالي طبقه زيرزمين يك كه مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مذكور با مشخصات سند فوق الذكر به نام خانم ليلا حسنلو ثبت و صادر گرديده است. توضيح اينكه هرگونه احراز مالكيت به موجب استعلام از ثبت مي‌باشد. حدود رسيدگي: بررسي صحت و سقم اظهارات و مدارك و مستندات ارائه شده در اين خصوص در صلاحيت كارشناس نمي باشد. حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسمي رسيدگي به عمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره، بر اساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري طرح ريزي گرديده است. بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه، هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذي صلاح ارائه شود كه در نتيجه‌گيري گزارش تأثيري داشته باشد، مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناسان رسمي منتخب نمي گردد. ( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي، در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد پذيرفت.) مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور مي باشد. درنتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهارنظر در خصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران مي باشد. انعكاس اظهارات طرفين دعوي در گزارش الزاماً به منزله تائيد و يا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نمي‌باشد. به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده مي‌شود كه اين گزارش در جهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران موضوعيت دارد. نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بر اساس ميزان تصوير مستندات ارائه شده (به شرح متن گزارش كارشناسي حاضر) تعيين گرديده است. نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بدون لحاظ كردن هرگونه ديون و تعهدات احتمالي ملك معرفي شده به افراد حقيقي يا حقوقي، سازمانها، بانكها، شهرداريها و ارگانها مي باشد. رسيدگي انجام شده محدود به ” مدارك و اطلاعات ارائه شده در پرونده و درخواست كارشناسي” بوده و مسئوليت ” صحت، اعتبار، اصالت، جامعيت مدارك و اطلاعات ” به عهده ارائه دهندگان مي باشد. بديهي است، چنانچه پس از ارائه اين گزارش، مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود، به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از محدوده است. در صورتيكه هر يك از بندهاي فوق الذكر عملي نگردد و يا مستندات قابل پذيرش مغاير با موارد صدرالاشاره ارائه گردد؛ مبلغ تعيين شده در گزارش حاضر (پس از ابلاغ موضوع به كارشناس منتخب و بررسي هاي لازم) مستلزم تجديد نظر خواهد بود. مشخصات ملك در زمان بازديدعبارتست از: ساختمان با قدمت حدودا 3 سال ساخت كه در سمت شمال ملك واقع شده و شامل يك طبقه زيرزمين ،يك طبقه همكف و پنج طبقه فوقاني مجموعاً 10 واحد مسكوني است.اسكلت بتني،نما تركيب سنگ و آجر ،پروفيل پنجره‌هاUPVC است. زيرزمين با كفسازي سنگ و بدنه سنگ ،همكف با كفسازي سنگ و بدنه سنگ وآجر و راه پله با كفسازي سنگ و بدنه سنگ و آجر شده است.آپارتمان دارا ي دو اتاق خواب،هال و سالن پذيرايي با كفسازي سنگ ،آشپزخانه با سطح سراميك و بدنه كاشي شده و كابينت MDF، حمام با توالت فرنگي و سرويس بهداشتي با كفسازي سراميك و بدنه كاشي شده، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج با رادياتور است. آپارتمان داراي انشعاب آب مشترك و انشعاب گاز و برق اختصاصي است. نظريه كارشناسي :با توجه به جميع موارد مطروحه فوق، موقعيت، مساحت، شرايط زماني و مكاني و ساير عوامل و شرايط مؤثر در قضيه از جمله وضعيت ظاهري ساختمان و مصالح به كار رفته و تأسيسات منصوبه و در صورت صحت مدارك ابرازي ، به نظر اينجانبان ارزش شش ‌دانگ آپارتمان معرفي‌شده با شرايط فوق الذكر در تاريخ بازديد و تنظيم گزارش فارغ از هرگونه موانع ثبتي و قانوني و ديون و تعهداتي كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد و به شرط داشتن قابليت نقل و انتقال، به مبلغ 31/000/000/000ريال معادل سه ميليارد و يكصد ميليون تومان تعيين و ارزيابي مي‌گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/17 ساعت 10/30الي 10/45صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 10/30الي 10/45صبح