آپارتمان مسکونی به مساحت 58/48 مترمربع واقع در شهرک تهران جمالزاده شمالی نبش خیابان زند

1796903824

توضیحات

شماره پرونده:
9609980226200633
شماره آگهی:
140068460000529308
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 9909970226501175صادره از شعبه 5 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000646 له علی سبحانی راد عليه قدرت اله صبری كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 800/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 28/000/000ريال هزينه دادرسي و مبلغ 835/336/976 ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ 48/000/000 ريال حق الوكاله و مبلغ 22/620/000ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ 85/566/848 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است. در خصوص ارزیابی ششدانگ آپارتمان به نشانی شهرک تهران جمالزاده شمالی نبش خیابان زند پلاک 260 در مورخ 1400/7/27 به اتفاق خواهان پرونده به ملک مراجعه شد اما امکان بازدید فراهم نگردید. مجدداً در تاریخ 1400/8/8 باتفاق مالک از ملک مذکور بازدید به عمل آمد و پس از بررسی مدارک ارائه شده کارشناسی بشرح ذیل انجام گردید

الف) مشخصات ملک:

ملک مذکور مطابق سند مالکیت تک برگی به شماره 379442 تاریخ 1397/5/22 مربوط به شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مالکیت آقای قدرت اله صبری فرزند محمدعلی به شماره ملی 6189731139 واقع در سمت جنوب غربی طبقه اول ملک به آدرس فوق الذکر، به مساحت 58/48 مترمربع می باشد. شماره پلاک ثبتی ملک به شماره اصلی 3929 و شماره فرعی 913 قطعه 3 می باشد. کاربری ملک براساس پایانکار صادره مسکونی و نوع ملک طلق می باشد.

ملک دارای پارکینگ به قطعه شماره 3 به مساحت 12مترمربع می باشد. همچنین دارای انباری به مساحت 7/92 متر مربع به قطعه شماره 3 می باشد. ملک مذکور، دارای قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات مطابق با قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن می باشد.

کل ساختمان دارای 7طبقه شامل (زیرزمین وهمکف و 5 طبقه) می باشد. در طبقه زیرزمین ، انباری ها و پارکینگ و قرارداد و در طبقه همکف 5 باب مغازه و دو واحد مسکونی طبقاتاول تا پنجم هریک دارای 4واحد می باشد. بدین ترتیب تعداد کل واحدهای مسکونی ساختمان 22 واحد می باشد. ملک دارای موقعیت اداری می باشد.

مساحت عرصه 290/22 مترمربع می باشد. گواهی پایانکار ساختمان به شماره 42301 به تاریخ 1380/2/13 و صورتجلسه تفکیکی به شماره غ/12176 مورخ 1380/5/9 می باشد.(تصویر سند و پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ضمیمه می باشد.)

ب) مشخصات اجرایی:

آپارتمان مذکور دارای قدمت حدود 20 سال می باشد. ساختمان دارای انشعاب مستقل برق و تلفن و انشعاب مشاع آب و گاز می باشد و در حال حاضر ملک در اختیار مستأجر می باشد دسترسی به طبقات از طریق پلکان و آسانسور می باشد. جنس مصالح نما از سنگ و شیشه می باشد. واحدمورد نظر دارای دو اتاق، هال، آشپزخانه و سرویس است. مصالح نازک کاری دیوار در هال و اتاقها، کاغذ دیواری و جنس کف از سرامیک می باشد. دیوار و کف سرویسها از جنس کاشی و سرامیک و دیوار و کف آشپزخانه نیز کاشی و سرامیک می باشد و جنس کابینت آشپزخانه از نوع MDF می باشد . در حال حاضر از زیرزمین بعنوان انبار کالا استفاده می شود.

ج) نظریه کارشناسی:

بنا به مشخصات فوق و بررسی های انجام شده، با توجه به قدمت، موقعیت ملک ، متراژ ، با فرض عدم وجود هرگونه بدهی احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای دولتی و غیردولتی، بهای ششدانگ آپارتمان مذکور از قرار قیمت کل 18/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصدو هفتاد میلیون تومان تعیین و ارزیابی می گردد.

بنابر این مقرر گرديد در راستای اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان

دانگ از ششدانگ ملك در قبال محکوم به مبلغ 1/796/903/824 ریال

ملک فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه 1400/11/13 از ساعت 11 الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني طبقه 5 واحد مزايده ازطريق مزايده حضوري به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 18/700/000/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 2 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 از ساعت 11 الي 11/30