آپارتمان مسکونی به مساحت 241.36 متر مربع واقع در همدان- استادان – کوچه میعاد -پلاک 7 – طبقه سوم

101220000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988111900451
شماره آگهی:
140028460000113943
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده : ( دستور فروش)

مورد مزایده : یکدستگاه آپارتمان واقع در استادان

در پرونده کلاسه 9901341 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

خواهان: نوشین کهن سالی فرزند غلامرضا با وکالت آقای امید یزدی

خوانده : محمد محبوب اشرفی با وکالت آقای جواد صاحبی

آدرس مورد مزایده : همدان- استادان – کوچه میعاد -پلاک 7 – طبقه سوم

مورد مزایده : ششدانگ عرصه و اعيان يك باب آپارتمان شماره فرعي 59357 از اصلي 10 مفروز ومجزي از 49961 قطعه 3تك واحده مسكوني به مساحت 241.36 متر مربع از مجتمع شش واحدي داراي دو باب پاركينگ انباري مطابق مندجات سند شامل 4 باب اتاق خواب كه يكي از اتاقها مسترميباشد دو بر نور و دو تراس سقف دكوراتيو كناف و ترمو وود نماي تركيبي سنگي و ترمو وود نازك كاري سنگي پاركينگ و راه پله نرده استيل سيستم تاسيسات مركزي كف پاركت دربهاي و كلاف درب چوبي پنجره دو جداره ترمال بريك فاقد كابينت ومحوطه سازي واش بتن و … امتيازات شهري لذا با توجه به بررسيهاي به عمل آمده مساحت واحدكيفيت ساخت موقعيت جغرافيايي استقرار ملك وامتيازت شهري ارزش ملك فوق به شرط اصالت سند وصرفنظرازتعهدات وديوني كه وجود دارد براساس حدود عرف منطقه و قیمت ملک فوق به مبلغ كل 101.220.000.000 ریال میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 27-11-1400ساعت 8 تا 8.30صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

27-11-1400ساعت 8 تا 8.30صبح