آپارتمان مسکونی به مساحت (174/38) مترمربع واقع در تهران- خیابان استاد نجات اللهی خیابان سپند پلاک 36 آپارتمان سمت شمالی طبقه پنجم

48500000000

توضیحات

140068920004242990

140068460000562259
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 140068390013292053  مورخ 1400/09/16صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000596  له امیر خیر گو  عليه محمود عزیزی دایر بر  فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 50 فرعی از 3405 اصلی  صادر  گرديده و با تقاضای  خواهان و با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری  مورد ارزیابی قرار گرفته و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردیده  است 

ریاست محترم اجرای احکام شعبه سوم  اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

موضوع: پرونده بایگانی کلاسه 0000596

احتراماً، عطف به قرار صادره شماره 140068440001833248 مورخ 1400/9/27 در رابطه با کارشناسی و ارزیابی ملک به شمار ثبتی 3405/50 موضوع پرونده اجرایی دادنامه شماره 1400683901329053 مورخ 1400/9/16 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ، اینجانب با راهنمایی متقاضی از محل ملک مورد نظر به نشانی: تهران- خیابان استاد نجات اللهی خیابان سپند پلاک 36 آپارتمان سمت شمالی طبقه پنجم بازدید و ضمن تحقیقات محلی و بررسی های لازم کارشناسی، نتیجتاً گزارش و نظریه کارشناسی به شرح زیر به استحضار می رسد.

الف- وضعیت ثبتی

باتوجه به تصویر یک برگ سند مالکیت مشاعی ارائه شده، جهت5/31 (سی و یک و نیم)  سهم مشاع از 100 سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک دستگاه آپاترتمان (وضعیت خاص طلق) به شماره 50 فرعی از 3405 اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 60 فرعی از اصلی مذکور بخش 3 حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران استان تهران به مساحت (174/38) مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه پنج؛ با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن به نشانی : تهران محله میدان ولیعصر- خیابان شهید استاد نجات اللهی، خیابان سپند، پلاک 36، باستناد سند صلح شماره 57780 مورخ 1400/6/16 دفترخانه اسناد رسمی شماره 824 شهر تهران یک برگ سند مالکیت تکبرگی به شماره سریال اصلی 911913 سری ج – 99 مورخ 1400/6/28 و شناسه یکتای 140020301049010074 به نام امیرخیرگو فرزند هدایت شماره ملی 0491845863 صادر و حدود اربعه آپارتمان به شرح زیر تعریف گردیده است.

شمالاً: دیوار و پنجره است به فضای خیابان جدید الاحداث

شرقا: دیوار به دیوار جزء پلاک 3205(زمین ابراهیم)

جنوباً: دیوار اشتراکی و دیوار و پنجره و دیوار مورب است با آپارتمان سمت جنوبی همین طبقه و فضای مذکور و راه پله فرار و راهرو و راه پله ومحل آسانسور و شوت زباله مشاعی

غرباً: دیوار به دیوار خانه نوراله جزء پلاک 3405

ب- وضعیت موجود:

طبق تصویر صورتمجلس تفکیکی ارائه شده عرصه مشاعی ملک به مساحت 695 مترمربع در محدوده شرداری منطقه 6 تهران واقع شده که شمالاً به خیابان 20متری سپند و سه حد دیگر آن به ملک غیرمحدود گردیده و دارای ساختمانی در شش طبقه روی همکف و یک زیرزمین است که بیش از 35 سال قدمت دارد. طبقات اول تا ششم هرطبقه شامل دو واحد آپارتمان  و همکف و زیرزمین به صورت پارکینگ و سرایداری و مشاعات مجموعه است که پارکینگ ها نیز جزء مشاعات کل بنا قید گردیده است.

اسکلت ساختمان فلزی، نماسازی از ترکیب سیمان و فلز و شیشه، درب ورودی واحد چوبی معمولی با حفاظ نرده فلزی و پنجره ها شیشه تک جداره و نرده پله ها استیل و ساختمان دارای دو دستگاه آسانسور مجاور هم است. آپارتمان مورد نظر سه اتاق خوابه بوده و در سمت شمالی طبقه پنجم واقع شده که در سالهای اخیر بازسازی و قسمت هال و سالن آن نیز به صورت ادارای پارتیشن بندی شده است. لیکن در هنگام بازدید به صورت تخلیه مشاهده گردید. نورگیری آپارتمان از گذرشمالی و نیز پاسیو تأمین گردیده است. در حال حاضر پوشش دیوارها گچکاری و نقاشی و در بعضی قسمتها کاغذ دیواری یا دیوارکوب و پارتیشن بندی چوبی، کف واحد سرامیک، سیستم گرمایشی شوفاژ و سیستم سرمایشی کولرآبی و اسپیلت است. آپارتمان دارای انشعابات لازم است. نظر به اینکه فضای پارکینگ ها در زیرزمین و همکف جزء مشاعات و مشترکات ساختمان درج گردیده لذا این آپارتمان نیز متناسب با قدرالسهم خود حق استفاده از پارکینگ مشاعی را خواهد داشت. تصویر گواهی پایانکار 62055098 مورخ 1389/11/6  با کاربری مجاز اداری جهت آپارتمان مورد نظر ارائه شده است. باتوجه به اطلاعات سایت شهرداری تهران ملک در پهنه مختلط سکونت و  اداری (M116) قرارداد و جزء بافت تاریخی نمی باشد.

ج- حدود بررسی: بررسی های انجام شده محدود به قرار کارشناسی، مراجعه به محل مذکور و بررسی و تعیین ارزش روز عرصه و اعیان ملک مورد نظر فوق الذکر و صرف نظر از احراز اصالت ها و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و فارغ از صحت و اعتبار اصالت و جامعیت مدارک موصوف و فارغ از هرگونه دیون و تعهدات احتمالی و قراردادی اعم از مالی و غیرمالی متوجه ملک مورد کارشناسی و ذیربطان موضوع می باشد. بدیهی است چنانچه پس از اراه این گزارش مدارک و اطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود می باشد.

د- نظریه کارشناسی:

باتوجه به بازدید و تحقیقات محلی و بررسی های کارشناسی انجام شده، با عنایت به مشخصات و منطقه وقوع ملک و قدمت و کیفیت ساختمان موجود و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع و شرایط روز قیمت ها، از نظر اینجانب ارزش روز پایه مزایده عرصه و اعیان و کلیه حقوق متصوره شش دانگ یکدستگاه آپارتمان اداری پلاک ثبتی شماره 50 فرعی از 3405 اصلی قطعه 5 تفکیکی به مساحت 174/38 مترمربع واقع در : تهران- خیابان استادنجات اللهی – خیابان سپند- پلاک 36 آپارتمان سمت شمالی طبقه پنجم، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن کلا به میزان چهل و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال ( 48/500/000/000 ریال ) معادل چهارمیلیارد و هشتصدو پنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

مقرر گردید ششدانگ ملك فوق الذکر در مورخه 1400/12/14 از ساعت 11 صبخ الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/14