آپارتمان مسکونی بمساحت 92/67مترمربع و دارای محوطه مشاعی به مساحت435/09مترمربع واقع در خیابان پاسداران سروستان10 پلاک38 طبقه اول

70000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982161100143
شماره آگهی:
140068460000531413
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده مال غیرمنقول

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه9901800/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 46دادگاه حقوقی تهران له آقای فرهاد آقانوریان علیه آقای علی مشکوه که به پرداخت مبلغ 2/472/229/644ریال بابت محکوم به درحق محکوم له ومبلغ 123/611/482ریال بابت نیم عشردولتی درحق دولت محکوم شده است وجهت استیفاء محکوم به شخص ثالث اقدام به معرفی پلاک ثبتی 47/4658 نموده که جهت فروش توسط هیات کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی شده است.ملک واقع درخیابان پاسداران سروستان10 پلاک38 طبقه اول می باشد.1-مشخصات ملک: مطابق سند تک برگی شماره306910الف91 عرصه واعیان آپارتمان(نوع ملک طلق)به شماره 4658 فرعی از47اصلی قطعه 3تفکیکی مفروز ومجزی شده از4468فرعی ناحیه قلهک بخش11حوزه ثبتی قلهک تهران به مساحت 92/67مترمربع واقع درسمت غربی طبقه اول با قدرالسهم ازعرصه وسایرمشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه های اجرایی آن،عرصه ملک،زمین طلق به مساحت 642/77مترمربع ثبت صفحه 245 دفتر366است که مطابق صورتمجلس تفکیکی شماره7598 مورخ1354/05/08 اجرای مقررات شده است مالکیت:آقای خسرو نیروان مالک دوسهم مشاع ازپنج سهم ششدانگ.ملاحظات:سند قبلی ازنوع اصلی به شماره 942079/2 بعلت تعویض ابطال گردیده واین سند ازنوع المثنی به شماره 306910 سری الف سال91میشود ودادنامه شماره 9009972166500854 مورخ90/09/12 شعبه1082دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهیدمدرس تهران مستند مالکیت قرارگرفته است.2-مطابق نامه مورخ1400/02/18 توسط واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران:پلاک ثبتی مذکور4658 فرعی از47اصلی بخش11به مساحت 92/67مترمربع درقید بازداشت میباشدمالک:آقای خسرونیروان مالک یک سهم مشاع ازپنج سهم عرصه واعیان میباشد.3-مشخصات ملک :بصورت یکباب آپارتمان واقع درسمت غربی طبقه اول ساختمان پنج طبقه(زیرزمین -همکف وسه طبقه مسکونی دوواحدی)که مطابق صورتمجلس تفکیکی شماره7598 مورخه1354/05/08میباشد.دارای یک واحد مسکونی تحتانی درزیرزمین و6واحدمسکونی،مشاعات شامل:محوطه مشاعی به مساحت435/09مترمربع،راهروو راه پله وپارکینگها به مساحت 194/60مترمربع،موتورخانه واقع درزیرزمین به مساحت 9/69مترمربع ونورگیر ضمنا قدمت ساختمان بیش از45سال میباشد.4-نظریه کارشناسی:با توجه به موارد فوق الذکربراساس تصویر مدارک ابرازی وفارغ از اصالت سند ومدارک ابرازی زمان گزارش،فارغ از مالکیت وفارغ ازهرنوع بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی وبصورت تخلیه وقابل انتقال دردفترخانه اسنادرسمی،ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور با قدرالسهم ازعرصه ومشاعات ومشترکات وبا عنایت به موقعیت ملک،قدمت ساختمان وجمیع جهات برابر 70/000/000/000ریال ارزیابی واعلام می گردد.با توجه به عدم تراضی طرفین مقرر گردید 3/70سهم از100سهم ششدانگ ملک موصوف راس ساعت 11:30 مورخ1400/12/03 روز سه شنبه از طریق مزایده ، توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر در محل اتاق مزایده واقع در طبقه اول بفروش می رسد..

نحوه برگزاری مزایده: “1-‌ مزایده ملک موصوف به شرح فوق الذکر با مشخصات فوق‌الاشعار در تاریخ مقرر فوق ازقیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد مزایده در طبقه همکف مجتمع قضایی شهید صدر واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.2-ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- در صورت انصراف برنده از مزایده، 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.4-‌ کلیه هزینه‌های مربوط به خرید طبق تعرفه بر عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.واین اجرای احکام هیچ تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد واین امر مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی می باشد.

مدیرشعبه3اجرای احکام مجتمع قضایی شهیدصدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:30 مورخ1400/12/03