آپارتمان مسکونی بمساحت 51/9 متر مربع میدان شکوفه خیابان دژکام خیابان شکوری کوچه شهید حسین منصور خطیب پلاک 50 طبقه

4500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980200600529
شماره آگهی:
140068460000532436
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال غیر منقول)) نوبت اول

اجرای احکام شعبه 236 دادگاه خانواده 1 تهران در نظر دارد به موجب دادنامه شماره 752 مورخ 1399/07/19 صادره از شعبه 236 طی پرونده اجرایی به کلاسه 9902000 محکوم لها خانم فاطمه فتحی به طرفیت محکوم علیه آقای اسماعیل مسیب نژاد که محکوم است به پرداخت 314 عدد سکه تمام بهار آزادی که در قبال بخشی از مهریه، ملک محکوم علیه به پلاک ثبتی 181 فرعی از 3717 اصلی را که توقیف گردیده ،به مزایده بگذارد لذا ملک مذکور پس از کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح کارشناسی گردیده است: ملک به آدرس تهران میدان شکوفه خیابان دژکام خیابان شکوری کوچه شهید حسین منصور خطیب پلاک 50 طبقه سوم واحد 4 به متراژ 51/9 متر مربع بوده و ساختمان ملک موصوف در طبقه سوم ساختمان پنج طبقه با اسکلت فلزی با حدود 16 سال ساخت ،بدون آسانسور و موقعیت غربی نسبت به گذر. ملک بازدید شده شامل یک اتاق خواب و سالن با پوشش کف سرامیک و دیوارها رنگ ،آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی می باشد. سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است. ملک دارای انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد. ملک فاقد پارکینگ و انباری است. در زمان بازدید آپارتمان فاقد سکنه مشاهده شد. با عنایت به جمیع مراتب مشروحه و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ملک توقیفی و بدون در نظر گرفتن دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و بلامعارض بودن آن ارزش شش دانگ ملک موصوف 9.000.000.000 ریال و سهم محکوم علیه به میزان سه دانگ از آن به مبلغ 4.500.000.000 ریال معادل چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد. بنا به دستور ریاست محترم اجرای احکام شعبه مقرر گردید سهم محکوم علیه از ملک فوق از طریق مزایده عمومی روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 راس ساعت 8/00 الی 8/30 در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی جنب آتش نشانی مجتمع قضایی خانواده 1 طبقه همکف اتاق مزایده در حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد. ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد و بالاترین پیشنهاد دهنده قیمت ،برنده مزایده محسوب خواهد شد و 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس نقدا پرداخت مینماید و خریدار مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید، در غیر اینصورت وجه تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام شعبه 236 دادگاه خانواده 1 تهران (شعبه اول اجرا) مراجعه نمایند.

دادورز شعبه 236 دادگاه خانواده 1 تهران – علیرضا زلفی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 راس ساعت 8/00 الی 8/30